پژوهش – تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- …

بند اول- شورا ۵۰
بند دوم- کمیته ها ۵۱
الف- کمیته(اصلی) دائمی فنی در سازمان جهانی گمرک : ۵۱
ب- کمیته اصلی مبارزه با تخلفات گمرکی: ۵۲
بند سوم- ساختار دبیرخانه ۵۳
گفتار دوم-وظایف،‌عضویت و دستورالعمل های سازمان ۵۵
بند اول- نحوه عضویت ۵۵
بند دوم- وظایف و مأموریت سازمان جهانی گمرک ۵۵
بند سوم- ماهیت کلی دستورالعمل سازمان گمرک جهانی ۵۶
مبحث سوم- کنوانسیون های بین المللی گمرکی ۵۷
گفتار اول- کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی ۵۷
گفتار دوم- کنوانسیون ارزش بروکسل ۵۸
گفتار سوم- کنوانسیون اصلاحی کیوتو ۵۹
بند اول- ماده ۱۰ گات و دستورالعمل سازمان گمرک جهانی ۶۳
بند دوم- شفافیت و پیش بینی روال ۶۳
بند سوم- بررسی ها و درخواست ها ۶۴
الف- ماده ۸ گات و دستورالعمل سازمان گمرک جهانی ۶۵
ب- روال ها و رسمیت گرایی اولیه ۶۶
ج- به حداقل رساندن مداخلات و مدیریت ریسک ۶۷
د- جدا شدن روال ترخیص کالا از پروانه ترخیص کالا ۶۸
گفتار چهارم- کنترل براساس روال حسابرسی ۶۸
بند اول- روال ساده خاص برای تاجران صلاحیتدار ۶۹
بند دوم- حداکثر روال استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی ۷۰
بند سوم- همکاری با آژانس های دیگر ۷۰
گفتار پنجم- هماهنگی با همتاهای خارجی ۷۰
بند اول- بررسی عملکرد قوانین و مقررات ۷۱
بند دوم- مجازات برای نقص های جزئی قوانین ۷۱
بند سوم- ماده ۵ گات و دستورالعمل سازمان گمرک جهانی ۷۱
گفتار ششم- نیازهای حمل و نقل ترانزیتی ۷۲
بند اول- روال ساده خاص برای صلاحیت فرستنده و گیرنده ۷۲
بند دوم- استفاده از مدارک تجاری و حمل ونقل ۷۲
بند سوم- روال هایی برای تأیید و شناسایی محموله ۷۲
مبحث چهارم- کنوانسیون نمانکلاتور ۷۳
گفتار اول- کنوانسیون سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا ۷۴
گفتار دوم- کنوانسیون سیستم ورود موقت ۷۵
ایجاد سیستم آ.ت.آ ۷۶
گفتار سوم- کنوانسیون نایروبی ۷۷
گفتار چهارم- کنوانسیون استانبول ۷۷
مبحث پنجم- اقدامات سازمان جهانی گمرک ۷۸
مبحث ششم- برنامه های راهبرد سازمان جهانی گمرک ۷۹
فصل سوم: رابطه سازمان جهانی گمرک و سازمان تجارت جهانی ۸۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.