تعیین جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی-پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

فلسفۀ تشریع احکام فقهى اسلام تأمین مصالح بشر و نجات وى از مفاسد است، از نظر ما مسلمانان مقرّرات فقهى اسلام بهترین شکل تأمین مصلحت و سعادت انسان در ابعاد مختلف است.در فقه اهل سنت بدلیل ریشه های تاریخی و کلامی این بحث بطور مبسوطی مورد مداقه قرار گرفته است. از علمایی که سعی کرده نگاه دقیق و روش مندی به این بحث داشته باشد، امام غزالى است که مصالح بشر را در گسترۀ پنج حوزۀ مصلحت: دین، جان، عقل، نسل و مال مردم مطرح کرده است که همۀ آنها مقاصد شریعت اسلامى مى‌باشند.

جوامع بشرى نیز مصالحى را براى بشر شناسایى و تعریف کرده‌اند که اسلام مصالح واقعى آنها را تأیید و مصالح نادرست و موهوم آنها را انکار کرده است و نسبت به برخى از مصالح دیگر مردم به نظر برخى سکوت اختیار نموده و رها کرده، و یا حدّ اقل احادیث مربوط به آنها به دست ما نرسیده است. این بخش سوم، حوزۀ «مصالح مرسله» است که گاه «استصلاح» و گاه در اصطلاح فقه اهل سنّت «استدلال» نامیده شده است.

پیش از طرح مبحث اصلی این فصل یعنی نظریه عدم تبعیت، لازم است به تقسیم بندی مصالح نظری بیفکنیم و در ادامه به نظریه عدم تبعیت احکام از مصالح که از جانب فقهای عامه مطرح شده و طرفدارانی نیز دارد و ادله ای که برای آن آورده اند بپردازیم.

 

2-1. معنای لغوی مصالح مرسله:

مصالح مرسله یک ترکیب اضافی است که از دو جزء ترکیب یافته است. جزء اول عبارت است از مصالح و جزء دوم مرسله . اما معنای مصلحت را قبلاً بیان کردیم ولی مرسله اسم مفعول باب إفعال از ریشه سه حرفی (ر ، س ، ل) می باشد و گفته شده به معنای مطلقه و محرّره است.

صاحب لسان العرب، أرسل الشیء را به معنای أطلقه و أهمله ، او را آزاد و رها کرد دانسته است.[1]  و بعد در ادامه جهت تبیین دقیقتر این معنی به تفسیر کلمه « أرسلنا » در آیه شریفه « ألَم تَر أنّا أرسَلنا الشّیاطینَ عَلی تُؤَزّهم أزّاً [2]» می پردازد.

مؤلف المنجد نیز أرسل القول را لَم یُقیّده می داند.[3]

بنابر این از نظر لغت شناسان مصلحت مرسله به معنای مصلحت آزاد و رها شده می باشد.

[1] – ابن منظور ، لسان العرب ، ج 5 ،‌ص 204 .

[2] – سوره مریم ، آیه 83 .

[3] – المنجد فی اللغه و الاعلام ، ص 259 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی