تعیین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا-پایان نامه رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی

در هر نظام حقوقی یک سری مفاهیم کلی وجود دارند که بازگو کننده ارزشها و معیارهای حاکم برآن نظام است. قانونگذار با الهام از این آرمانها و ارزشهای مطلوب اقدام به وضع قواعد می کند؛ به دیگر سخن، همه قواعد و تدوین ها در نظام حقوقی با نشات گرفتن از این مفاهیم علای صورت می گیرد.

 پاره ای از این مفاهیم در قالب قواعد موضوعه عنوان شده اند، اما پاره ای دیگر خیر که مسلما عدم تصریح آنها از اهمیت شان نمی کاهد. به تعبیر دیگر، حقوق فوق موضوعه ای وجود دارد که واضح قانون اساسی را نیز مقید می کند. این مفاهیم یا اصول، میراث نسلهای گذشته و ثمره قرون متمادی است،

 محصول تاریخی که وجدان عمومی آن را پذیرفته است و امروز به عنوان بدیهیات نیازی به اثبات آنها احساس نمی شود.اصل وجود آنهاست مگر در صورت احراز خلاف وجود اصول امر قضا را آسان می سازد؛ درغیاب آنها قضاوت مشکل، تصمیم گیری طولانی است و در مواردی تصمیمات غیر عادلانه صادر می شود. (محمد زاده وادقانی، 1376). رویکرد اصول و قواعد دادرسی عادلانه در برخورد با دادرسان و اصحاب دعوی به نظامهای و نظریه های دادرسی وابسته است ( محسنی، 1384).

از جمله این موارد، قواعد مربوط به کتبی و شفاهی بودن دادرسی مدنی است. در حقیقت در برخی از سیستم های دادرسی، اصل را بر شفاهی بودن دادرسی و در برخی موارد اصل را بر کتبی بودن قرار داده اند، سوالی که در این میان مطرح می شود آن است که کدام یک از این موارد فی الواقع جزءویژگی آیین دادرسی مدنی ( نه آیین دادرسی کیفری) می باشند؟ پاسخ به این سوال می تواند تأثیرات عمده ای را در پذیرش یا رد دعاوی شفاهی به همراه داشته باشد.[1]

[1] .  برای مثال ماده 48 قانون آیین دادرسی جدید مقرر می دارد « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد». پذیرش ماده مزبور بدان معنا است که در وضعیت فعلی نباید درخواست شفاهی پیرفته شود و دادخواهی از این طریق غیر ممکن می باشد. امری که ممکن است تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران