دانلود پایان نامه درباره اختیارات ولی قهری در فقه وحقوق موضوعه ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اجماع در نظر اهل سنت

آنان اجماع را با همان معنایی که درلفظ ذکر کردیم  یکی از منابع استنباط احکام شرعیه می دانند درمقابل کتاب و سنت ودر عرض آنها، ومؤسس اجماع به عنوان یک منبع مستقل در عرض سایر منابع اجتهاد، علماء اهل سنت اند و به فرموده شیخ انصاری در رسایل ص 48:« هم الاصل له وهوالاصل لهم» پس اهل سنت برای اجماع بماهو اجماع اصالت واستقلال قائلند و درعرض کتاب و سنت آن را یک منبع اجتهادی می دانند  ولی عالمان شیعی برای اجماع اصالت و استقلال قائل نیستند بلکه اجماع را طریقی برای کشف قول معصوم (ع) می دانند. [1]

 

بند سوم – بنای عقلاء

بنای عقلاء عبارت است از: روش عموم مردم در گفتگو درباب معاملات و روابط اجتماعی آنان بر گرایش عمومی وعرف عمومی.« بنای عقلاء» گفته می شود. مثل رجوع به خبره، عمل بر ظاهر کلام. [2]

ولایت پدر برفرزندان خود مخصوص اسلام نیست بلکه درتمام جوامع بشری این سیره عقلایی وجود دارد واز آنجا که شارع نیز ازعقلا بوده ودر مسیر فطرت گام می نهد[3] وسرور ورئیس عقلاء می باشد، پس این سیره را ردع ومنع ننموده بلکه تأیید و تأکید کرده است.[4]

بنابرآنچه که از ادله اثبات مشروعیت ولایت پدر گفته شد به این نتیجه می رسیم که مهم ترین دلیل ولایت پدر روایت ائمه معصومین (علیهم السلام) می باشد وآنها هستند که پایه اصلی ولایت پدررا تشکیل می دهند وفقیهان نیز بر همین اساس قائل به ولایت پدر برصغیر درنکاح وامور مالی او شده اند.

 

گفتار چهارم : ولایت قهری درقانون مدنی و قانون حمایت از خانواده

درماده 15 قانون حمایت خانواده راجع به ولایت قهری چنین مقرر شده است:

« طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد. درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قوت ولیاقت او در اداره امور صغیر، یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد. مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که دراین صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه درصورت اقتضاء اداره امور صغیر را ازطرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. درصورتی که مادر، شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط خواهد شد. دراین صورت اگر صغیر جد پدری نداشته، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان، حسب مورد، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد». دراین ماده مواردی وجود داشت که با قانون مدنی مغایرت داشت.

1- برخلاف قانون مدنی، ولایت پدر مقدم بر ولایت جد پدری شناخته شده بود.

2- بعد ازپدر، برای مادر نوعی ولایت درنظر گرفته شده بود.

3- جد پدری از لحاظ ولایت قهری همردیف مادر قرار گرفته بود که بعد ازپدر به تقاضای دادستان وتصویب دادگاه شهرستان، ممکن بود ولایت قهری به یکی ازآن دو واگذار گردد.

4- نظارت دادستان براداره امورصغیر ازطرف جد پدری یا مادری پیش بینی شده بود.

[1] حسسینی، سیدمحمد، فرهنگ لغات واصطلاحات فقهی عربی به فارسی، انتشارات سروش، چاپ سوم،1389، تهران: صص 13 و14

[2] قلی زاده،احمد،واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه، انتشارات دارالکتاب،(جزایری)، 1379، قم: ص 68

[3] خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، انتشارات دارالهادی، جاپ اول، 1992 م، لبنان، ج 5، ص 12

[4] مکارم شیرازی،ناصر،انوارالفقاهه، انتشارات الامام علی(ع) ، 1418 ه.ق، قم،  ج 1، ص 427

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری