دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اندازه شرکت، شهرت شرکت، سطح معنادار، مقدار خطا

اصلاح شده در بین نمونه آماری و خبرگان به منظور بررسی روایی پرسشنامه و اخذ نظر پاسخ دهندگان در مورد سوالات طراحی شده توزیع گردید و پس از طی تمامی این مراحل پرسشنامه نهایی به منظور توزیع در مقیاس وسیعتر تهیه شده است.

3-6 جامعه آماری
جامعه (آماری)، عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد واحدهایی که می خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده ها، استخراج نتایج درباره جامعه می باشد. یا به بیان ساده تر، در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. یعنی جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند (سهل آبادی، 1389، 92).
با توجه به هدف پژوهش، جامعه آماری مورد نظر این تحقیق شامل کلیه مشتریان لوازم و تجهیزات پزشکی شرکت آسوده در استان مرکزی می باشد.

3-7 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه آماری، عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه آماری باشند. انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت (جامعه)66، به صورت سرشماری67 وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می‌آیند که از طریق نمونه‌گیری68، اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده‌های بدست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم69، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند (خاکی، 1387، 158).
به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده استفاده شده است که ذیلا به تشریح آن می پردازیم :
n = (N ×z^(2 ) ??2×?^2 )/([(N-1)×?^2 ]+?(z?^(2 ) ??2×?^2))
n= حجم نمونه آماری
N= حجم جامعه آماری
Z= مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان مورد نظر برای فاصله اطمینان 95% که برابر 96/1 می باشد.
2? = واریانس جامعه است و چون یک شاخص به عنوان پارامتر واریانس جامعه مورد مطالعه در دسترس نبوده و هیچگونه سابقه قبلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه وجود نداشت، مقدار آن با استفاده از روش احتیاطی برابر 5/0 می باشد (حسینی و همکاران، 1387، 104).
? = مقدار خطای مجاز که برابر (05/0) می باشد.
نمونه آماری بدست آمده بوسیله فرمول کوکران مشتریان لوازم و تجهیزات پزشکی درسطح استان مرکزی (با جامعه ای 1350 نفر) برابر با 300 نفر می باشد که تجزیه و تحلیل های فصل چهارم براساس همین تعداد نمونه انجام شده است.

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها بعهده دارند. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل در این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. بر اساس فرضیه های پژوهشی، در سطح توصیفی از آماره هایی نظیر توزیع فراونی، و تهیه جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی برای تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای مطرح شده در مدل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

3-8-1 همبستگی
همبستگی یک معیار برای سنجش نوع و شدت رابطه میان دو یا گروهی از متغیرهاست. هنگامی که بیان می شود میان دو متغیر همبستگی وجود دارد، به این معنا ست که تغییرات مقادیر متغیرها بر روی یکدیگر اثرگذار می باشد و هنگامی که از عدم همبستگی میان دو متغیر صحبت می کنیم که به آن استقلال دو متغیر هم گفته می شود. منظور این است که تغییرات مقادیر متغیرها بر روی یکدیگر اثر نمی گذارد. تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد (صادقی و پور کریمی، 1388، 213).

3-8-1-1 آزمون همبستگی پیرسون
این آزمون یکی از متداول ترین آزمون های تعیین ضریب همبستگی بین متغیر های دارای اندازه های فاصله ای و نسبی است و برای محاسبه ضریب آن از فرمول زیر استفاده می شود :
r_(x,y)=(??xy)/(NS_x S_y )
در این فرمول rx,y، همبستگی بین متغیر های x و y ؛ N تعداد آزمودنی ها ؛ Sx احراف استاندارد نمره های x ؛ Sy انحراف استاندارد نمره های y و ?xy مجموع حاصل ضرب تفاضل نمره ها از میانگین می باشد (حسینی، 1382، 212).

3-8-1-2 آزمون همبستگی اسپیرمن
ضریب همبستگی اسپیرمن زمانی به کار می رود که نمره ها رتبه بندی شده باشند یا به جای اعداد رتبه های آن ها در دست باشد. به عبارت دیگر ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجیدن ارتباط میان دو سری رتبه های متوالی ناپیوسته (…، 3، 2، 1) به کار می رود. مقدار این شاخص بین متغیر است و از لحاظ سطح سنجش رتبه ای و از لحاظ تقارن، متقارن است و برای محاسبه ضریب آن از فرمول زیر استفاده می شود :
r_s=P =1 – (6??D^2 )/N(N^2-1)
در این فرمول rs = P ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، D2 مجذور تفاوت رتبه ها و N تعداد آزمو
د
نی ها یا نمره هاست (همان منبع، 219).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه‏
فصل چهارم یکی از قسمت های مهم هر پژوهش محسوب می گردد. پس از آنکه نکات کلیدی در فصل سوم شامل تعیین روش تحقیق و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات و همچنین تعیین روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مطرح گردید. در این فصل، اطلاعات جمع آوری شده از جامعه آماری مورد نظر، با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
بطور کلی آمار توصیفی صرفا به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. از طرف دیگر در آمار استنباطی محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند. سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شوند و براساس آن، فرضیات پژوهش تأیید یا رد می شود (آذر و مومنی، 1380، 8).
پژوهشگر در این فصل اطلاعات جمع آوری شده را در قالب دو بخش آمار توصیفی (جداول فراوانی و نمودارها) و آمار استنباطی (استفاده از روش همبستگی پیرسون برای بررسی روابط مطرح شده در مدل) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج نهایی را ارائه نموده است.

4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی
در این قسمت ابتدا شرح مختصری از داده های جمعیت شناختی افراد پاسخگو و نمودارهای مربوط به آن ارایه شده و سپس با استفاده از جداول مربوطه داده ها توصیف می شوند. در پژوهش حاضر محقق برای بررسی آمار توصیفی از مولفه های (سن، سطح تحصیلات، جنسیت، وضعیت تاهل) استفاده نموده است.

4-2-1 اطلاعات مربوط به سن پاسخ دهندگان
بر اساس جدول فراوانی و نمودار مربوطه، وضعیت پاسخگویان بر اساس سن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاصل شده در جدول و نمودار 4-1 ارائه شده است. بر این اساس 7/4 درصد در بازه 20 تا 30 سال قرار دارند، 7/44 درصد پاسخ دهندگان نیز در بازه سنی 31 تا 40 سال و همچنین3/45 در بازه 41 تا 50 سال قرار دارند. 3/5 درصد نیز در بازه بالاتر از 50سال قرار دارند

جدول 4-1 فراوانی وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن
سن
فراوانی
درصد
20 تا 30 سال
14
4/7
31 تا 40 سال
134
44/7
41 تا 50 سال
136
45/3
50
16
5/3
جمع
300
100

نمودار 4-1 وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن

4-2-2 اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان
بر اساس جدول فراوانی و نمودار مربوطه، وضعیت جنسی پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاصل شده نشان می دهد که تعداد پاسخ دهندگان مرد بیشتراز پاسخ دهندگان زن است. بر این اساس از کل پاسخ دهندگان 78 درصد را مردان و 22 درصد را زنان تشکیل داده اند. جدول و نمودار 4-2 توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای وضعیت جنسی آنها را نشان می دهد.

جدول 4-2 فراوانی وضعیت جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
234
78
زن
66
22
جمع
300
100

نمودار 4-2 وضعیت جنسیت

4-2-3 اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان
بر اساس جدول فراوانی و نمودار مربوطه، وضعیت تحصیلی پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاصل شده نشان می دهد که تعداد پاسخ دهندگانی که دارای مدرک لیسانس می باشند بیشتر از سایر پاسخ دهندگان است. جدول و نمودار 4-3 توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای وضعیت تحصیلی آنها را نشان می دهد.

جدول 4-3 فراوانی وضعیت تحصیلی
تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
29
7/9
فوق دیپلم
50
7/16
لیسانس
195
0/65
فوق لیسانس
26
7/8
جمع
300
100

نمودار 4-3 وضعیت تحصیلی

4-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
بر اساس جدول فراوانی و نمودار مربوطه، وضعیت تاهل پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاصل شده نشان می دهد که تعداد پاسخ دهندگان متاهل بیشتر از پاسخ دهندگان مجرد است. بر این اساس از کل پاسخ دهندگان 88 درصد را متاهلین و 12 درصد را مجردین تشکیل داده اند. جدول و نمودار 4-4 توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای وضعیت تاهل آنها را نشان می دهد.

جدول 4-4 فراوانی وضعیت تاهل
تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
36
12%
متاهل
264
88%
جمع
300
100

نمودار 4-4 وضعیت تاهل

3-4 بررسی نقش مولفه های جمعیت شناختی در پاسخ های ارائه شده
جدول 4-5 بررسی نقش جنسیت در پاسخ های ارائه شده
عوامل اصلی تحقیق
شاخص‌های
آماری
جنسیت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
T
سطح معناداری
اندازه شرکت ترسیم شده
زن
66
4/0455
0/86632
-1/719
0/087

مرد
234
4/2427
0/81101

کیفیت اطلاعات ارائه شده
زن
66
4/0152
0/75813
-0/504
0/615

مرد
234
4/0716
0/81526

شهرت شرکت
زن
66
4/0038
0/96426
-0/813
0/417

مرد
234
4/1068
0/89426

کیفیت ارتباطات
زن
66
3/9773
0/99492
-1/083
0/280

مرد
234
4/1100
0/84496

اعتماد اولیه خریداران
زن
66
3/7788
0/77668
-0/178
0/859

مرد
234
3/7983
0/78898

منبع: (یافته های تحقیق)

بر اساس نتایج جدول 4-5، آزمون t گویای آنست که مقایسه میانگین نظرات پاسخگویان زن و مرد در رابطه با ارتباط بین متغیرهای اندازه شرکت ترسیم شده ، کیفیت اطلاعات ارائه شده ، شهرت شرکت، کیفیت ارتباطات، شبکه های اجتماعی، اعتماد اولیه خریداران در وب سایت های
تجارت الکترونیک B2C بر حسب جنسیت تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشت.

جدول 4-6 بررسی نقش تاهل در پاسخ های ارائه شده

عوامل اصلی تحقیق
شاخص‌های
آماری
جنسیت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
T
سطح معناداری
اندازه شرکت ترسیم
مجرد
36
4/0778
0/78599
-0/941
0/347

متاهل
264
4/2159
0/83145

کیفیت اطلاعات ارائه شده
مجرد
36
3/8750
0/80067
-1/471
0/142

متاهل
264
4/0843
0/80058

شهرت شرکت
مجرد
36
4/0694
0/87344
-0/103
0/918

متاهل
264
4/0862
0/91586

کیفیت ارتباطات
مجرد
36
3/9444
1/04217
-0/991
0/322

متاهل
264
4/0994
0/85626

اعتماد اولیه خریداران
مجرد
36
3/6556
0/92781
-1/128
0/260

متاهل
264
3/8129
0/76361

منبع: (یافته های تحقیق)

بر اساس نتایج جدول 4-6، آزمون t گویای آنست که مقایسه میانگین نظرات پاسخگویان زن و مرد در رابطه با ارتباط بین متغیرهای اندازه شرکت ترسیم ، کیفیت اطلاعات ارائه شده ، شهرت شرکت، کیفیت ارتباطات، اعتماد اولیه خریداران در وب سایت های تجارت الکترونیک B2C بر حسب تاهل تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشت

جدول 4-7 بررسی نقش سن در پاسخ های ارائه شده

متغیر
سن
تعداد
میانگین
آزمون F
sig
اندازه شرکت ترسیم
بین 20 تا 30 سال
14
4/4714
1/191
0/313

بین 31 تا 40 سال
134
4/2343

بین 41 تا 50 سال
136
4/1676

بیشتر از 50 سال
16
3/9375

کیفیت اطلاعات ارائه شده
بین 20 تا 30 سال
14
4/2321
1/073
0/361

بین 31 تا 40 سال
134
4/1213

بین 41 تا 50 سال
136
4/0055

بیشتر از 50 سال
16
3/8438

شهرت شرکت
بین 20 تا 30 سال
14
4/2500
2/044
0/108

بین 31 تا 40 سال
134
4/1903

بین 41 تا 50 سال
136
4/0074

بیشتر از 50 سال
16
3/7031

کیفیت ارتباطات
بین 20 تا 30 سال
14
4/3036
0/792
0/499

بین 31 تا 40 سال
134
4/1269

بین 41 تا 50 سال
136
4/0349

بیشتر از 50 سال
16
3/8906

اعتماد اولیه خریداران
بین 20 تا 30 سال
14
3/5000
0/869
0/457

بین 31 تا 40 سال
134
3/8284

بین 41 تا 50 سال
136
3/8044

بیشتر از 50 سال
16
3/6750

منبع: (یافته های تحقیق)
با توجه به اطلاعات جدول 4-7 مشاهده میشود، چون سطح معناداری تمامی متغیرها در بین گروههای مورد آزمون از 05/0 بزرگتر است، پس تفاوت معنا داری بین متغیر های اندازه شرکت ترسیم ، کیفیت اطلاعات ارائه شده ، شهرت شرکت، کیفیت ارتباطات برقرار شده، اعتماد اولیه خریداران در وب سایت های تجارت الکترونیکB2C (بر حسب سن) وجود ندارد دارد. به عبارت دیگر فرض H0 پذیرفته می شود.
جدول 4-8 بررسی نقش تحصیلات در پاسخ های ارائه شده

متغیر
تحصیلات
تعداد
میانگین
آزمون F
sig
اندازه شرکت ترسیم
دیپلم
29
4/3724
3/452
0/017

فوق دیپلم
50
3/9200

لیسانس
195
4/2072

فوق لیسانس
26
4/4846

کیفیت اطلاعات ارائه شده
دیپلم
29
3/8621
1/165
0/323

فوق دیپلم
50
3/9900

لیسانس
195
4/0833

فوق لیسانس
26
4/2308

شهرت شرکت
دیپلم
29
4/2069
1/875
0/134

فوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *