رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در بازیکنان لیگ برتر …

نتایج تحقیق اسپیلر و همکاران[۲۰۸](۲۰۰۷) با عنوان پیشبینی موفقیت ورزشکاران:عوامل و خصوصیات بازیکنان فوتبال دانشگاهی موفق، که بر روی ۱۰۸ بازیکن فوتبال دانشگاهی مرد انجام شد نشان داد که مقابله با سختی و شرایط پرفشار جزءی از سرسختی روانی است و باهم ارتباط معناداری دارند.
مایکل[۲۰۹](۲۰۰۶) پژوهشی با عنوان خوش‌بینی، راهبردهای مقابله و کیفیت زندگی در بیماران روانی انجام داد و به این نتیجه رسید که خوش‌بینی با راهبرد مقابله‌ی مسئله مدار،رابطه‌ی مثبت معنادار و با راهبرد مقابله‌ی هیجان مدار رابطه‌ی منفی معناداری دارد.
نتایج تحقیق گلد و همکاران(۲۰۰۲) با عنوان ویژگیهای روانی و توسعه آن در رقابتهای المپیک نشان داد که ورزشکارانی که در سطوح بالا رقابت می‌کنند(ورزشکاران المپیکی)، از خوش‌بینی و انتظار نتایج مثبت بیشتری بهره می‌برند و یکی دیگر از ویژگی‌های این ورزشکاران سرسختی ذهنی بالا است.نتایج دیگر این تحقیق نشان داد بین خوش‌بینی و سرسختی ذهنی رابطه مثبت و بالایی وجود دارد، این نشان می‌دهد که احتمالاً با افزایش خوش‌بینی ، سرسختی ذهنی هم می‌تواند افزایش یابد..
نتایج تحقیق (اسچیر و کارور ،۱۹۸۵) با عنوان خوشبینی، مقابله و سلامت نشان داد که افراد خوش‌بین در مواجهه با رویدادهای استرس‌زا مانند عمل جراحی، بیماری و دیگر موارد استرس‌زا بهتر از افراد بدبین عمل می‌کنند. در هنگام مواجه با چالش و سختی‌ها، افراد خوش‌بین در مقابله با آن‌ها با اعتقاد بیشتر به خود، با اطمینان و سماجت بیشتری عمل می‌کنند
۲-۳-۳) نتیجهگیری تحقیقات
با توجه به تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در مورد سرسختی ذهنی، راههای مقابله با استرس و خوشبینی ، در اکثر تحقیقات بهجز چند تحقیق، خوشبینی روی سرسختی ذهنی و راههای مقابله با استرس و همچنین سرسختی ذهنی روی راههای مقابله با استرس به صورت کلی تأثیرگذار است.

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

۳-۱)مقدمه

در این پژوهش رابطه بین سرسختی ذهنی، راه‌های مقابله با استرس و خوش‌بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل طرح تحقیق، روش اجرا، جامعه آماری تحقیق ،نمونه آماری، متغیرهای تحقیق، ابزارهای اندازه‌گیری و روش‌های آماری مورد استفاده بررسی شده است.

۳-۲)روش تحقیق

این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است.و محقق ضمن توصیف ابعاد سرسختی ذهنی،خوش‌بینی و راه‌های مقابله با استرس،ارتباط بین متغیرهای تحقیق را بررسی کرده است.

۳-۳) جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعه‌ی آماری این پژوهش مردان والیبالیست‌ لیگ برتر والیبال نشسته کشوری می‌باشند. ازآنجایی‌که تیم های شرکت‌کننده در لیگ برتر والیبال نشسته ۷ تیم و هر تیم شامل ۱۲ بازیکن هستند، کل جامعه‌ی تحقیق ۸۴ نفر است. حجم نمونه براساس جدول مورگان اندازه‌گیری شد، ازآنجایی‌که تعداد نمونه برحسب جدول مورگان برای ۸۵ نفر جامعه ۷۰ نفر است، نمونه این تحقیق با توجه به حجم ۸۴ نفری جامعه‌ی آن ۷۰ نفر است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۳-۴)متغیرهای تحقیق

به دلیل اینکه تحقیق حاضر از نوع همبستگی است به‌جای متغیر مستقل از اصطلاح پیش‌بین و به‌ جای متغیر وابسته از اصطلاح ملاک استفاده می‌کنیم.
از اینرو در این تحقیق بر اساس تحقیق نیکولز و همکاران(۲۰۰۸)، در بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی با راه‌های مقابله با استرس، سرسختی ذهنی به ‌عنوان متغیر پیش‌بین و راه‌های مقابله با استرس متغیر ملاک است. همچنین در بررسی رابطه بین خوش‌بینی با سرسختی ذهنی، خوش‌بینی به‌عنوان متغیر پیش‌بین و سرسختی ذهنی به‌عنوان متغیر ملاک است و در بررسی رابطه بین خوش‌بینی با راه‌های مقابله با استرس، خوش‌بینی متغیر پیش‌بین و راه‌های مقابله با استرس متغیر ملاک است.

۳-۵)ابزارهای اندازه‌گیری یا روش‌های عملی جمع‌آوری دادهها

به منظور جمع‌آوری دادههای پژوهش از چند پرسشنامه زیر استفاده شد.

۳-۵-۱) پرسشنامه اطلاعات عمومی

شامل اطلاعات فردی، پست بازی و سوابق ورزشی و جایگاه تیم در لیگ .
۳-۵-۲)پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی[۲۱۰]
ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) گلبی و شیرد[۲۱۱](۲۰۰۹) است(کاشانی،۱۳۸۹). بر اساس پرسشنامه SMTQ که تنها ابزار اختصاصی سنجش سرسختی در ورزش تا به امروز است،سه عامل اطمینان[۲۱۲]،استواری(ثبات)[۲۱۳]و کنترل[۲۱۴]به‌عنوان عوامل کلیدی سرسختی ذهنی می‌باشند .
این پرسشنامه ۱۴ گویه دارد که ۶ گویه آن خرده مقیاس اطمینان ،۴ گویه آن خرده مقیاس پایداری و ۴ گویه دیگر خرده مقیاس کنترل را می‌سنجد.هر گویه (سؤال) دارای ۴ گزینه پاسخ بر اساس مقیاس لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) است.روایی و پایایی این پرسشنامه توسط گلبی و شیرد به‌صورت کامل مورد تأیید قرار گرفته است، به‌طوری‌که ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس اطمینان ،پایداری و کنترل به ترتیب ۸۰% ،۷۴%،۷۱% گزارش شد.روایی پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مورد تأیید قرار گرفت(کاشانی،۱۳۸۹).
۳-۵-۳)پرسشنامه راه‌های مقابله با استرس
جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای راه‌های مقابله با استرس از پرسشنامه‌ی روش‌های مقابله با استرس (سی اس کا ای) استفاده شد که توسط یو(۲۰۰۰) و برای ورزشکاران کره‌ای درست شده است. سؤالات این پرسشنامه ۳۲ مورد است که چهار روش مقابله با استرس شامل روش مقابله مسئله مدار(۸ سؤال)،هیجان مدار(۸ سؤال)،اجتناب مدار(۸ سؤال)و شهودی یا اشراقی(۸ سؤال) است که با مقیاس پنج ارزشی لیکرت از همیشه تا هرگز با ارزش عددی چهار تا ارزش عددی صفر اندازه‌گیری می‌شود. این پرسشنامه توسط تصدقی(۲۰۱۳) در ایران مورد بررسی قرار گرفت آلفای کرونباخ برای آن۸۱% و ثبات درونی کل پرسشنامه ۷۹/۰ ،برآورد شد. ضمن اینکه ثبات درونی راه‌های مقابله با استرس نیز بین۷۱=r تا ۸۳=r متغیر است(تصدقی،۲۰۱۳).
جدول(۳-۱) سؤالات مربوط به روش‌های مقابله با استرس را مشخص کرده است.

جدول۳-۱٫شماره هر یک از سؤالات راه‌های مقابله با استرس

مسئله مدار ۱ ۵ ۹ ۱۳ ۱۷ ۲۱ ۲۵