سامانه پژوهشی – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی …

آزمودنیها با دقت به سؤالات پاسخ دادهاند.
آزمودنیها از انگیزه کافی برای کامل کردن پرسشنامهها برخوردار بودهاند.
در هنگام کامل کردن پرسشنامه آزمودنیها در شرایط طبیعی روحی و روانی قرار داشتند.
شرکت‌کنندگان در تحقیق همکاری لازم را با محقق خواهند داشت.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۱-۸) تعاریف نظری

۱-۸-۱) سرسختی ذهنی

سرسختی ذهنی عبارت است از: توانایی مقابله با فشارها و سختیها، عبور از موانع و شکست‌ها، تمرکز بر هدف، حفظ و کسب آرامش پس از شکست، اجرای باثبات در سطوح بالای رقابتی و رقابت‌جویی. سرسختی ذهنی مهارتی است که ورزشکاران را قدرتمند می‌کند و سبب می‌شود در موقعیت‌های دشوار و پرفشار ازجمله تمرین، رقابت و پس از رقابت موفق عمل کنند (جونز و همکاران[۲۲]،۲۰۰۲).

۱-۸-۲)راه‌های مقابله با استرس

عبارت است از تلاشهای فکری و رفتاری مستمر که برای برآوردن احتیاجات خاص بیرونی و درونی فرد به کار می‌رود. این احتیاجات ممکن است مطابق یا افزون بر منابع یا امکانات فرد باشد(فولکمن و همکاران[۲۳]،۱۹۸۶). لازاروس و فلکمن(۱۹۸۴) روشهای مقابله را به‌عنوان فرآیند تغییرات شناختی رفتاری می‌دانند، که فرد برای گریز، حذف، کاهش یا کنترل عوامل فشار روانی و استرسزا به کار میبرد.
۱-۸-۲-۱) روش مقابله مسألهمدار
روشی است که فرد در شرایط و موقعیت استرسزا احساس میکند با تفکر و شناخت بیشتر میتواند خود را از عوامل استرسزا دور کند. در روش مقابله مسألهمدار، تمرکز شخص بر مسأله یا موقعیت پیش‌آمده است و تلاش فرد پیرامون تغییر مسأله یا موقعیت و اجتناب از آن در آینده است.در روش مقابله مسأله مدار اقداماتی از قبیل شناخت و آگاهی از مشکل و مسأله، بررسی راه‌حل‌ها، انتخاب راه‌حل‌ها مناسب ، اجرای بهترین راه‌حل و سرانجام برطرف کردن عامل استرسزا صورت میگیرد(داوری،۱۳۸۶).
۱-۸-۲-۲) روش مقابله هیجانمدار
در روش مقابله هیجانمدار، توجه شخص بر مهار هیجانات منفی ناشی از استرس است و معمولاً زمانی که تجربه استرس اجتنابناپذیر تلقیمیشود افراد از این روش استفاده میکنند.در این روش اقداماتی مانند: اشتغال ذهنیت به‌طور آگاهانه برای ایجاد فراموشی، مقصر دانستن خود یا دیگران بهعنوان مواجههای انفعالی صورت میگیرد(داوری،۱۳۸۶).
۱-۸-۲-۳) روش مقابله شهودی
در روش مقابله شهودی فرد روشهای سازگاری را از طریق توکل به خدا، امید داشتن، خوشبینی و اعتقادات و مذهبی در خود به وجود می‌آورد. به نظر فولکمن و لازاروس امید میتواند از اعتماد به خویشتن ناشی شود و فرد با استفاده از این روش می‌تواند با عوامل استرسزا مقابله کند(خدایاری فرد،۱۳۸۰).
۱-۸-۲-۴) روش مقابله اجتنابی
در روش مقابله اجتنابی، فرد با دوری گزیدن از عامل استرسزا از طریق نادیده انگاری، بی‌اهمیت دانستن، ایجاد فاصله روان‌شناختی، کمک گرفتن از دیگران یا سرگرم شدن با تکالیف دیگر خود را از عامل استرسزا دور میکند. ورزشکاری که رأی داوری را با گفتن مهم نیست یا اشتباه داوری بیاهمیت تلقی میکند و به‌سرعت به وظایفش ادامه میدهد از روش اجتنابی استفاده میکند(بشارت،۱۳۸۶).

۱-۸-۳) خوشبینی

خوش‌بینی به جهت‌گزینی اشاره داد که در آن معمولاً پیامدهای مثبت مورد انتظارند و این پیامدها به‌عنوان نتایج عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته میشوند(پترسون،۲۰۰۰ ،به نقل از نصیر،۱۳۹۰).

۱-۹) تعاریف عملیاتی

۱-۹-۱) سرسختی ذهنی

منظور از سرسختی ذهنی در تحقیق حاضر،امتیازی است که ورزشکار در سه مؤلفهی اطمینان(۶ سؤال).استواری(۴ سؤال) و کنترل (۴ سؤال) که به‌وسیله پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی[۲۴] ارزیابی میشود به دست میآورد.

۱-۹-۲) راه‌های مقابله با استرس

در این تحقیق منظور از راه‌های مقابله با استرس ورزشکاران روشهای مسألهمدار، هیجانمدار، اجتنابی و شهودی میباشد.
۱-۹-۲-۱) روش مقابله مسألهمدار
در این تحقیق میزان استفاده از روش مقابله مسألهمدار با سؤالات شماره (۱-۵-۹-۱۳-۱۷-۲۱-۲۵-۲۹) اندازهگیری شده است .
۱-۹-۲-۲) روش مقابله هیجانمدار
در این تحقیق میزان استفاده از روش مقابله هیجانمدار با سؤالات شماره(۲-۶-۱۰-۱۴-۱۸ -۲۲- ۲۶-۳۰) اندازه‌گیری شده است.
۱-۹-۲-۳) روش مقابله شهودی
در این تحقیق میزان استفاده از روش مقابله شهودی با سؤالات (۳-۷-۱۱-۱۵-۱۹-۲۳-۲۷-۳۱) اندازهگیری شده است.
۱-۹-۲-۴) روش مقابله اجتنابی
در این تحقیق میزان استفاده از روش مقابله اجتنابمدار با سؤالات شماره(۴-۸-۱۲-۱۶-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲) اندازهگیری خواهد شد.

۱-۹-۳) خوش‌بینی

عبارت است از نمره آزمودنی‌ها در آزمون جهت‌گیری زندگی(LOT)[25].

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱)مقدمه

این فصل شامل دو بخش است در بخش اول، مبانی نظری مربوط به سرسختی ذهنی، استرس و سپس راه‌های مقابله با آن و خوش‌بینی مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفته است و در بخش دوم به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور و در زمینه‌ی تحقیق پرداخته شده است.

۲-۲)بخش اول مبانی نظری