رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

بند پنجم : شروط دیگر

1 ـ شرط مربوط به اعتصابات ، شورش ها و نا امنی های داخلی

این شرط از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا بر اثر اعتصاب ، شورش و نا امنی داخلی را پوشش می دهد . اما خسارات ناشی از جنگ های داخلی و انقلابها را در بر نمی گیرد .

2 ـ شرط انبار به انبار [1]

در شرط انبار به انبار کالا از لحظه ای که در مبدأ سفر از انبار خارج می گردد تا هنگام ورود به انبار یا محل نگهداری در مقصد یا تا زمان تعیین شده در بیمه نامه پس از تکمیل تخلیه بار در بندر مقصد ، هر کدام زودتر باشد بیمه می شود .

3 ـ شرط مهم  [2]

شرط مهم یا شرط تعهدات بیمه گذار وی را ملزم می سازد که تمامی اقدامات معقول را برای به حداقل رساندن موارد از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا را به عمل آورد و کلیه حقوق خود را حفظ نموده و به همه اقدامات ممکن برای اقامه دعوی علیه حمل کنندگان ( متصدیان حمل و نقل ) یا دیگر اشخاصی که مسئول از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا هستند متوسل شوند. در این شرط مشخص است که شرکت بیمه به راحتی تمام مسئولیت را بر عهده نمی گیرد بلکه با درج چنین شروطی قلمرو مسئولیت پذیری خود را محدود ساخته و طرف را ملزم به حفظ و انجام تعهدات خود می نماید .

4 ـ شرط استثنا کننده[3]

شرط به جز ( مثلا به جز اعتصابات ، شورش ها و نا آرامی های داخلی[4] ) نشان می دهد که بیمه نامه خطر مشخصاً ذکر شده ای را در بر نمی گیرد ؛ در حالی که شروط تضمین شده[5] یا شروط تضمین شده به جز ….[6] ، به شرایطی اشاره دارد که اگر اجابت نشود ؛ بیمه گر مجاز خواهد بود از پرداخت بیمه خودداری کند. این شرط هم به نوبه خود پذیرش خطر محدود شده را به شرکت بیمه نشان می دهد و نمونه ای است بر انتقال مسئولیت محدود شده .

مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه

گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر

یکی از قواعد مشترک در بین تمام بیمه های جهان ، اصل جبران خسارت است . اصل جبران خسارت دارای جنبه اثبات و نفی است : مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود (جنبه اثبات) بدون آنکه این جبران خسارت موجب افزایش دارایی زیان دیده شود (جنبه نفی).

این اصل که در حقوق مسئولیت مدنی دامنه و نحوه جبران خسارت را تعیین می کند، در بیمه خسارات نیز تا حد امکان رعایت می شود و منشأ احکام بسیاری در حقوق بیمه شده است. در واقع، مانند آثاری که در حقوق مسئولیت مدنی تولید می کند، این اصل ایجاب می کند که بیمه گر خساراتی را که به منافع و اموال بیمه گذار وارد شده یا در پی ایجاد مسئولیت وی به جبران خسارت غیر، متوجه او شده است به نحو مطلوب و کامل جبران نماید. همین امر موجب بروز احکام و مباحثی در مورد نحوه جبران خسارت توسط بیمه گر شده است.

[1] . warehouse to warehouse clause

[2] . important clause

[3] . free from ‘clause

[4] . free from strikes, riots and civil commotion clause

[5] . warranted

[6] . warranted free

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی