دسترسی به منابع مقالات : شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری …

۳-۲ فرآیند تحقیق
تمام پروژه‌های تحقیقی بدون توجّه به پدیده مورد بررسی که برای هر تحقیق منحصر بفرد است، دارای مراحلی هستند که می‌توان آنها را به شرح ذیل ذکر کرد:
انتخاب موضوع تحقیق و بیان فرضیّه،
تهیّه طرح تحقیق،
اندازه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات،
طبقه‌بندی و تجزیّه و تحلیل اطلاعات،
تفسیر نتایج به منظور آزمون فرضیّه.
نمودار ۳-۱ مراحل اصلی فرآیند تحقیق (منبع: ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۵)
هر یک از مراحل مذکور با تئوری در ارتباط هستند، بدین معنا که تئوری هم روی آنها تأثیر می‌گذارد و هم از آنها تأثیر می‌پذیرد. همچنین مراحل مزبور به یکدیگر وابسته هستند. محقق باید در زمینه موضوع مورد تحقیق، دانش داشته باشد تا بتواند فرضیّه خود را بیان کند. علاوه بر این، محقق باید هر مرحله را به قدر کافی تکمیل و سپس مرحله بعد را آغاز کند. مهمترین ویژگی مراحل تحقیق،‌گردش عملیّات است. این مراحل با مسأله مورد تحقیق آغاز می‌شود و به کلیّت دادن نتیجه پایان می‌یابد. با کلیّت دادن مزبور دور بعدی شروع می‌شود. این جریان همینطور ادامه می‌یابد؛ تا نظام علمی را بوجود آورد. (ایران‌نژاد پاریزی، ۱۳۸۵).
شاخص‌های تحقیق ممکن است مستقیماً قابل اندازه‌گیری باشند و برخی دیگر حالت کیفی داشته باشند. در مورد دسته اوّل شاخص‌ها که به‌صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری هستند، اقدام به جمع‌آوری داده از سیستم و محاسبه شاخص می‌نماییم. شاخص‌های دسته دوّم اغلب مستقیماً قابل اندازه‌گیری نیستند در این شرایط بطور غیرمستقیم اقدام به جمع‌آوری داده ‌از اشخاص درگیر و مواجه با پدیده مورد مطالعه می‌کنیم. طبیعتاً در این حالت برداشتها و نظرات شخصی، داده‌های جمع‌آوری شده را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مکانیزم اجرایی برای این حالت اینگونه است که این شاخص‌ها در قالب پرسشنامه‌ای مورد سؤال قرار می‌گیرند در این پرسشنامه‌ها ارزیابی شاخص‌های شناسایی شده مبنای طرح سؤالها قرار می‌گیرند و جمع‌بندی نتایج عملیّات میدانی تکمیل پرسشنامه‌ها امتیازهای مربوط به مدل را در هر بُعد مدل ارائه می‌نمایند (قاسمی،‌، ص ۵۴).
۳-۳ قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: این تحقیق به لحاظ موضوعی جزء تئوری‌های رفتار سازمانی و مبانی نظری حاکم بر آن، در دو بخش توانمندی نیروی انسانی و مشتری مداری شکل می‌گیرد. در این تحقیق شناسایی و اولویّت‌بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری صورت گرفته است که میزان ابعاد شناسایی شده توانمندسازی کارکنان (رفتاری، زمینه‌ای، ساختاری) بر روی مشتری مداری سنجش شده است.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این طرح بانک سپه مدیریت شعب منطقه مرکزی تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی
اطلاعات مربوط به این تحقیق در نیمه اول سال ۱۳۹۲ جمع‌آوری شده است.
۳-۴ موانع و محدودیت‌های تحقیق
اولین مانع در تحقیق حاضر، عدم همکاری دست‌اندرکاران و افراد جامعه مورد بررسی با محقق است که از ترس اشاعه اطلاعات محرمانه و مقصر دانسته شدن مدیران و مسؤولان مربوطه ناشی می‌شود.
مشکل دیگر و ارتباط با پراکنده بودن شعب مدیریت منطقه مرکزی تهران بوده که مشکلات زیادی را برای محقق در توزیع و جمع‌آوری پرسش‌نامه داشته است.
۳-۵ مدل عملیاتی تحقیق
معمولاً در تحقیقات اصطلاحات و واژگان تعریف می‌شوند تا به روشن شدن موضوع و ایجاد ارتباط بهتر کمک کنند، اما نمی‌توان آنها را بطور مستقل مشاهده کرد در این روش مفاهیم باید به تعاریف عملیّاتی تبدیل شوند (یعنی به متغیّر) (ایران‌نژاد پاریزی، ۱۳۸۵).
۳-۶ نوع و روش تحقیق
بطور کلّی روش‌های تحقیق را می‌توان با توجّه به دو ملاک تقسیم کرد.
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه‌ی گردآوری داده‌ها.
بر این اساس پژوهش‌حاضر از نظر هدف «کاربردی» و از نظر شیوه‌ی گردآوری اطّلاعات تحقیق و از نوع «همبستگی» است. هدف تحقیق همبستگی عبارتند از: ادراک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین الگوها و متغیّرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش بویژه در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه‌ی متغیّرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است. تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شود:
مطالعه همبستگی دو متغیّری؛
تحلیل رگرسیون؛
تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس (دلاور، ۱۳۸۵).
در تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش «تعیین و اولویّت‌بندی عوامل مؤثّر بر توانمندسازی منابع انسانی است از نظر هدف «کاربردی» و از نظر نحوه‌ی گردآوری اطلّاعات از نوع «همبستگی» است در ضمن با توجّه به اینکه از روش «مدل معادلات ساختاری» برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق و آزمون فرضیّه‌ها استفاده خواهد شد، در میان تحقیقات همبستگی از نوع «تحلیل رگرسیون» است.
۳-۷ جامعه آماری و نمونه تحقیق
«جامعه آماری» به کل گروه افراد، وقایع،‌یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ی آن بپردازد (سکاران،‌، ص ۲۹۴) و «گروه نمونه» مجموعه کوچکی از جامعه‌ی آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از اعضای جامعه‌ی آماری انتخاب شده‌اند. در واقع،‌گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه است که با مطالعه‌ی آن محقق قادر است نتیجه را به کلّ جامعه آماری تعمیم دهد (اوماسکاران،‌، ص ۲۹

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۵).
به عبارت ساده‌تر، تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک مشخصه باشند را «جامعه آماری» و تعدادی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده‌ی ویژگی‌های اصلی جامعه باشند را «نمونه» می‌نامند.
مطالعه‌ی گروه نمونه به جای کلّ جامعه آماری، گاهی ممکن است منجر به نتایج معتبرتری شود،‌بیشتر به خاطر اینکه خستگی کمتری وجود خواهد داشت و از این رو خطاهای کمتری در جمع‌آوری اطّلاعات پدید می‌آورد، مخصوصاً موقعی که اعضای جامعه آماری بسیار وسیع باشد (اوماسکاران،‌، ص ۲۹۷).
جهت تعیین تعداد پرسشنامه مورد نظر از فرمول زیر استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل پرسنل بانک سپه مدیریت شعب منطقه مرکزی تهران می باشد.کلّ کارکنان صف مدیریت شعب بانک سپه منطقه مرکزی تهران ۵۵۹ نفر می باشد که تعداد نمونه ۲۲۸ نفر محاسبه گردید که از ۲۷۰ پرسشنامه تهیه شده ۲۳۰ پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد. ۸۵% = = نرخ پاسخ. بنابراین برای تعیین حجم نمونه نیز از رابطه زیر استفاده گردید.
 
که در آن ،
P:برآورد نسبت صفت متغیر ؛ ۵/۰=P