شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری (مطالعه موردی پرسنل …

غنی سازی شغلی (شامل ایجاد استقلال شغلی،تفویض مسئولیت به کارکنان،دادن بازخورد در مورد شغل کارکنان و آگاهی از اهمیّت شغلی ایشان) در پاسخ به ارضای نیازهای سطح بالای کارکنان. چراکه غنی سازی شغلی باعث خواهد شد تا کارکنان به نوعی احساس ارزشمندی در کار، هدفمندی و به عبارتی معنادار بودن شغل را تجربه نمایند.
لزوم توجّه بیش از پیش به رعایت شایستگی در انتصابات نیروی انسانی با اصلاح فرآیند انتصاب و همچنین ایجاد کانون های ارزیابی و توسعه ای در سازمان
توسعه اختیارات شغلی به کارکنان به گونه‌ای که افراد خود را صاحب و مالک سازمان دانسته و با افتخار و هیجان در جهت دستیابی به اهداف آن تلاش می کنند.
ایجاد نظام پاداش متناسب با عملکرد کارکنان در سطح سازمان
توجه مستمر به حفظ و ارتقای کیفی منابع انسانی موجود در سازمان از طریق گسترش کمّی و کیفی آموزشها برای مدیران، کارشناسان، و کاربران
۵-۴ پیشنهادهای آتی
در ادامه پژوهش حاضر و به جهت اهمیّت موضوع مشتری مداری در سازمان های خدمات محوری چون بانک پژوهش های دیگری نیز می تواند بعنوان تحقیقات آتی این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
توسعه مدل تحقیق حاضر با در نظر گرفتن سایر متغیّرهای مستقل همچون فرهنگ سازمانی، میزان مشارکت کارکنان ومیزان رضایتمندی کارکنان، ….
اولویّت بندی مؤلفه های تأثیرگذار توانمندسازی کارکنان در جذب مشتری با کمک روشهای رتبه بندی مانند تاپسیس، پرامتی، ویکور، الکتر و …
استفاده از مفهوم فازی و فضای عدم قطعیت درایجاد تصویر بهتری از نظرات پاسخ دهندگان به منظور تحلیل های جزئی تر موضوع
بررسی ارتباط متغیّرهای تحقیق در سایر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به منظور تعمیم پذیری و ایجاد ساختار مناسب به منظور تقویت مشتری مداری در بانک ها
استفاده از روش دلفی به منظور استخراج سایر عوامل تاثیرگذار بر مشتری مداری و ارائه مدل مفهومی
منابع و مآخذ
اسکات، سینتیا؛ ژاف، ‌دنیس (۱۳۷۵)، تواناسازی کارکنان، برگردان: مهدی ایران‌نژاد پاریزی، تهران: انتشارات سروش.
اسکندری، علی (۱۳۸۹)، توانمندسازی کارکنان در سازمان، ماهنامه فولاد، شماره ۱۸۸، آبان ۱۳۸۹، ص: ۴۴
الوانی، سیدمهدی؛ پورمهدی، کتایون؛ باقری، هدایت (۱۳۹۰)، بررسی ارتباط توانمندسازی کارکنان با عملکرد سازمان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ماهنامه مهندسی مدیریت، شماره ۴۳،‌آذر و دی ۱۳۹۰، ص: ۴۲
بلانچارد، کن (۱۳۷۹)،‌ سه کلید توان افزایی، ترجمه فضل الله امینی، تهران: نشر فرا.
بلانچارد، کارلوس و راندولف (۱۳۸۱)، مدیریت تواناسازی کارکنان، ترجمه ایران نژاد پاریزی، تهران: نشر مدیران.
جعفری و همکاران (۱۳۸۷)، راهکارهای مؤثر در توانمندسازی کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، سال دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۷، ص: ۸۱-۷۲٫
حجازی، سیدشهاب‌الدین ‌(۱۳۸۴)، نقش فرهنگ سازمانی در فرآیند توانمندسازی کارکنان، فصلنامه علوم و فناوری دریا، شماره ۳۸ ،‌پاییز ۱۳۸۴ ، ص: ۴۴٫
حرّآبادی فراهانی، مجید(۱۳۸۵)، بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، ‌عادل (۱۳۸۷)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفّار – اشراقی.
درگاهی، حسین (۱۳۸۳)، تفویض اختیار و توانمندسازی کارکنان، توسعه مدیریت، شماره ۶۳،‌ص ۴-۹٫
سبزیکاران، اسماعیل (۱۳۸۶)، رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران – منطقه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
سکاران، اوما (۱۳۸۶)، روش‌های تحقیق در مدیریت، برگردان: صائبی، محمد و شیرازی، محمود، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ پنجم.
 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است