دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر …

عوامل فرهنگی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
عوامل فنی و زیربنایی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
عوامل اقتصادی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
عوامل انسانی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.
۱-۷- محدودیتهای تحقیق
از آنجا که جامعه آماری را افرادی که اخیراً درگیر ساخت و ساز بوده اند شامل میشد، به دلیل تخلفی که مرتکب شده بودند تا اندازهای دسترسی به افراد نمونه سخت بوده است، ولی خوشبختانه با توجیه صحیح مردم، افراد نمونه سعی در پاسخ صحیح به سؤالات داشتهاند.
۱-۸- قلمرو انجام تحقیق
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی
در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز شهری می باشد.
۱-۸-۲- قلمرو زمانی
زمستان سال ۱۳۹۳٫
۱-۸-۳- قلمرو مکانی
شهر یزد.
۱-۹- تعاریف فنی و تخصصی
قبل از ورود به بحث اصلی، برخی از اصطلاحات و تعابیر فنی که به عنوان واژگان کلیدی در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفتهاند، تبیین میگردد.
۱- ساختمان
هر نوع اسکلتی که مسقف باشد و مورد استفاده اقامتی و حفاظتی خانوار قرار گیرد بنا یا ساختمان نام دارد (والائی، ۱۳۸۷) که شامل ساختمان مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی، آموزش، صنعتی، نظامی، تجاری، تأسیسات، فرهنگی، مذهبی و تفریحی میباشد.
۲- تخلفات ساختمانی
بی اعتنایی به قانونمندیهای موجود در عرصه ساخت و سازهای شهری، قانون شکنی در ساختمان سازی و عدول از مقررات ساختمانسازی (سعیدنیا، ۱۳۸۳).
۳- ساخت و ساز غیرمجاز
نوعی تخلف ساختمانی است که به دلیل نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان حادث می گردد.
۴- بنای فاقد پروانه
به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته می شود.
۵- عامل فرهنگی
کلیه عوامل فرهنگی شامل آموزش و اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم که میتواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.
۶- عامل اقتصادی
کلیه عوامل مالی و اقتصادی شامل هزینههای متفاوت ساخت و ساز و درآمد مردم که میتواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.
۷- عامل فنی- زیربنایی
کلیه عوامل فنی شامل کاربری زمینها و قوانین و مقررات موجود که میتواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.
۸- عامل انسانی
کلیه عوامل انسانی شامل عملکرد ناظران و اقدامات مالکین که میتواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز شهری اقدامات متعددی انجام شده است، بسیاری از مسئولان شهری نیز طی سال های اخیر تلاش های بسیاری را برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر انجام داده اند اما برای حل این معضل به همراهی مردم نیز میباشد، فعالیتهای تحقیقی بسیاری در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر ساخت و ساز غیر مجاز انجام گرفته است که در ادامه به معرفی برخی از آنها پرداخته شده است.
۲-۲- پیشینه تحقیق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.