طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب …

۱-۵-۲-۵- تیکنرهای با چگالی بالا ۱۷
۱-۶- ساختار پایان نامه ۱۸
 ۱۹
۲-۱- مقدمه ۲۰
۲-۲- تحقیقات انجام شده ۲۰
۲-۳- مجتمع سنگ آهن گل‌گهر ۲۲
۲-۴- جمع‌بندی ۲۸
 ۳۱
۳-۱- مقدمه ۳۲
۳-۲- نمونه برداری ۳۲
۳-۳- خصوصیات مواد ۳۳
۳-۳-۱- توزیع دانه بندی ۳۴
۳-۳-۲- چگالی ذرات ۳۷
۳-۳-۳- درصد جامد ۳۸
۳-۴- آزمایش‌ها ۳۸
۳-۴-۱- آزمایش‌های ته‌نشینی ناپیوسته ۳۹
۳-۴-۲- آزمایش‌های ته‌نشینی نیمه‌پیوسته ۴۱
۳-۴-۳- آزمایش‌ها ته‌نشینی پیوسته ۴۱
۳-۴-۴- ساخت دستگاه آزمایش‌های ته‌نشینی پیوسته ۴۲
۳-۵- تعیین شرایط بهینه آزمایش ۴۴
۳-۶- جمع‌بندی ۵۰
 ۵۳
۴-۱- مقدمه ۵۴
۴-۲- طراحی تیکنر ۵۴
۴-۲-۱- طراحی تیکنر با استفاده از آزمایش‌های ته‌نشینی ناپیوسته ۵۴
۴-۲-۲- طراحی تیکنر با استفاده از آزمایش‌های ته‌نشینی نیمه‌پیوسته ۵۹
۴-۳- تعیین هزینه سرمایه گذاری ۶۶
۴-۴- جمع‌بندی ۶۹
 ۷۱
۱-۵- نتایج ۷۲
۵-۲- پیشنهادها ۷۲
 ۷۴
فهرست اشکال
 ۴
 ۱۲
 ۱۲
 ۱۴
 ۱۵
 ۲۲