مقاله علمی با منبع : طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی …

 ۲۴
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۷
 ۲۸
۳۳
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۴۰
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۶
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۷
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۵
 ۵۷
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
شکل۴-۱۳: تعیین هزینه‌های ساخت تیکنر ۶۸
فهرست جداول
 ۲۴
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶