طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی …

نرخ خوراک ۴/۰ نرخ خوراک ۶/۰ نرخ خوراک ۸/۰ نرخ خوراک۱

شکل (۴-۹): وضعیت دستگاه نیمه‌پیوسته با نرخ خوراک‌های مختلف
شکل (۴-۱۰): درصد جامد تهریز نسبت به نرخ خوراک دهی
زمان ماند قابل استفاده برای رسیدن به درصد جامد تهریز مورد نظر برای تیکنر با نرخ افزایش بستر گل و ارتفاع مخزن رابطه دارد. بنابراین نتیجه میشود یک تیکنر با توجه به ارتفاع، به چگالی مورد نظر در تهریز میرسد]۱۸[.
برای طراحی ارتفاع این تیکنر دستگاه را با نرخ شار تعیین شده در مرحله قبل خوراک دهی کرده و زمان رسیدن به درصد جامد مورد نظر اندازه گیری شد. با استفاده از رابطه ۴-۷ ارتفاع مورد نیاز تیکنر بدست میآید.
(۴-۷)
طبق نمودار ۴-۱۱ زمان رسیدن به درصد جامد مورد نظر ۶۵ دقیقه است. با قرار دادن این زمان در رابطه ۴-۶ ارتفاع مورد نیاز برای فرآیند بهینه تیکنر بدست آمد. طبق این رابطه ارتفاع مورد نیاز برای تیکنر ۴/۲ متر بدست آمد و برای افطایش ضریب اطمینان به علت افزودن پارو و چاهک درون تیکنر ارتفاع را ۶/۰ متر اضافه شد و ارتفاع نهایی بدست آمده برای تیکنر ۳ متر است.
سرعت افزایش نرخ بستر گل در این تیکنر در نمودار شکل (۴-۱۲) مشخص شده است و برابر است با ۶۰۶/۰ متر بر ساعت پس باید دبی خروجی تیکنر به صورتی باشد که ارتفاع بستر گل ثابت بماند تا درصد جامد ته‌ریز تغییر نکند.
شکل (۴-۱۲): تعیین سرعت افزایش بستر گل در تیکنر طراحی شده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۴-۳- تعیین هزینه سرمایه گذاری

کل هزینه‌های سرمایه گذاری براساس میزان جامد ورودی در طول روز بر روی محور x است منحنی برای عملیات بین ۵ تا ۱۰۰٫۰۰۰ تن در روز است. به منظور تعیین هزینه‌ها براساس نمودار شماره ۴-۱۳صورت می‌‌پذیرد. هزینه سرمایه گذاری به دست آمده از منحنی ترکیبی از هزینه‌های زیر است:
هزینه‌های نیروی انسانی ۳۵٪
هزینه مواد اولیه ساخت و ساز ۱۸٪
هزینه تجهیزات خریداری شده ۴۶٪
هزینه حمل و نقل ۱٪
تعیین هزینه‌ها بر اساس ته‌نشینی در تیکنرهای معمولی تعیین شد و برای مشخصات مختلف تیکنر فاکتورهای مختلف موجود است که این فاکتورها در هزینه بدست آمده ضرب خواهند شد]۲۱[.
فاکتور‌ها
فاکتور جنس بدنه تیکنر
بدنه تیکنرها را می توان از جنس‌های مختلف ساخت اگر جنس تیکنر از فولاد استفاده نشود براساس جنس، یکی از فاکتورها تاثیر گذار است]۲۱[.
بدنه فولادی با پوشش لاستیکی
بدنه بتنی
بدنه چوبی
فاکتور مکانیسم تیکنر
برای تعیین هزینه سرمایه گذاری، مکانیسم تیکنر از ویژگی های خوراک نیاز به پارو، به میزان ۲۵٪ برای تیکنر با بدنه فولاد روکش لاستیک و بتن و ۵۰٪ برای تیکنر با بدنه فولاد ضد زنگ افزایش هزینه‌ها را خواهیم داشت]۲۱[.
عامل فلوکولانت
فلوکولانت ممکن است به تیکنر اضافه شده و باعث افزایش نرخ ته‌نشینی ذرات خوراک و در نتیجه قطر تیکنر کاهش خواهد یافت. این می‌تواند به نوبه خود باعث افزایش ظرفیت تیکنر شود]۲۱[.
تیکنر نرخ بالا
اگر طراحی تیکنر نرخ بالا است هزینه‌ها براساس فاکتور زیرافزایش می‌یابد:
تیکنر نرخ بالا
علاوه بر این، هزینه نصب و راه اندازی واحدهای نرخ افزایش می‌یابد]۲۱[.