طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی …

۵

هزینه‌های پیش بینی نشده

۶۸۵۸۵

۲۲۴۰۰۰۰۰۰

۶

مجموع هزینه های سرمایه‌گذاری

۳۳۷۹۲۲

۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰

۴-۴- جمع‌بندی

در این فصل با روش‌های مختلف طراحی تیکنر مورد نظر طراحی گردید. در ابتدا با روش‌های ته‌نشینی ناپیوسته و براساس روش فیچ و تالمیج طراحی انجام شد و نقطه فشار بر اساس تئوری کینچ تعیین گردید و مساحت تیکنر مورد نظر محاسبه شد. قطر این تیکنر با استفاده از آزمایش‌های ته‌نشینی ناپیوسته برابر با ۳۶ متر تعیین شد. به دلیل کم بودن دقت این روش و محاسبه نسبی قطر تیکنر ابعاد تیکنر را با استفاده از روش نیمه‌پیوسته تعیین شد. با استفاده از آزمایش‌های نیمه‌پیوسته درصد جامد ته‌ریز نهایی برای نرخ خوراک های مختلف تعیین شد و بنا به درصد جامد نهایی موجود در طرح نرخ خوراک مورد نظر را تعیین شد و بر اساس آن مساحت تیکنر و قطر آن محاسبه شد. قطر تیکنر مورد نظر برابر با ۲۸ متر است. با استفاده از زمان رسیدن به درصد جامد نهایی برای نرخ خوراک مشخص ارتفاع تیکنر محاسبه شد. ارتفاع تیکنر برابر با ۴/۲ متر است و به اندازه ۶/۰ متر به عنوان ظریب اطمینان برای افزودنپاروها و چاهک در نظر گرفته می‌شود.
به منظور تعیین میزان سرمایه گذاری این طرح از روش‌های مختلف انجام شد و هزینه سرمایه‌گداری به ازای دلار ۳۳۰۰ تومان برابر است با ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان تخمین زده شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۵- نتایج

نتایج بدست آمده از این تحقیق به صورت زیر آمده است:
فلوکولانت بهینه جهت فرآیند آبگیری از باطله های گل‌گهر در پروژه بازیابی آب فلوکولانت آنیونی پلی اکریل تولید کننده شرکت سودا با نام تجاری F140 است.
غلطت فلوکولانت جهت اجرای این طرح ۳۰ گرم بر تن است.
درصد جامد مناسب جهت فرآیند آبگیری در تیکنر مورد طراحی درصد جامد خوراک ۶ درصد است.
قطر تیکنر توسط آزمایش‌های ناپیوسته به اندازه ۳۶ متر است
قطر تیکنر با انجام آزمایش‌های نیمه‌پیوسته برابر با ۲۸ متر است.
ارتفاع تیکنر برابر با ۴/۲ متر و به اندازه ۶/۰ متر نیز به عنوان ضریب اطمینان به منظور تصب پارو و چاهک در نظر گرفته شد. و ارتفاع تیکنر برابر با ۳ متر تعیین شد
میزان سرمایه گذاری این طرح به ازای هر دلار ۳۳۰۰ تومان برابر با ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان تخمین زده شد.

۵-۲- پیشنهادها

پیشنهادهای ارائه شده برای اجرای هرچه بهتر این طرح به صورت زیر است.
به دلیل تاثیر فرآوان فلوکولانت بر روی فرایند تیکنر نرخ بالا و هزینه سرمایه‌گذاری، آزمایش‌های بیشتری بر روی انواع فلوکولانت‌ها به منظور تعیین فلوکولانت صورت گیرد.
به منظور طراحی پاروها آزمایش‌های رئولوژی انجام گیرد
بررسی تیکنرهای چگالی بالا و مخروط عمیق به عنوان تیکنر مورد طراحی در طرح بازیابی آب
بررسی اقتصادی طراحی تیکنر با ظرفیت بالا به منظور اجرای پروژه برای کارخانه‌های تغلیظ، هماتیت و پلی‌کام به جای استفاده از دو تیکنر
بررسی افزودن هیدروسیکلون به دلیل بزرگ بودن بازه دانه بندی باطله، قبل از تیکنر
طراحی چاهک به منظور بیشترین اختلاط میان پالپ و فلوکولانت

مراجع:

نعمت اللهی ح.، کانه آرایی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، ۱۳۷۶
Wills, B.A. and Napier-Munn,T, Mineral processing technology, 7th edition, October 2006.
Mular, A.L., Halbe, D.N. and Barratt, D.J, Mineral Processing Plant Design, Practice, and ControlVol.2, 1st edition, SME, USA, 2002.