طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در …

جدول ۳‑۲٫ مثالی از تقاطع مورد استفاده
است، تغییر میدهیم. در مثال با توجه به باز گرداندن مقدار ۶ به هر دو آلل مشکل رفع نمیشود به همین خاطر برای فرزند اول مقدار ۵ و برای فرزند دوم مقدار ۳ جایگزین میشود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۳-۲-۱-۱۲- جهش

برای اعمال عملگر جهش کروموزم را به ۴ بخش تقسیم شده است در واقع لایه اول بخش ماشین و بخش قطعه دو بخش را شامل شده و لایه دوم بخش ماشین و بخش قطعه دو بخش بعدی را تشکیل میدهند. جهش در هر یک از این بخشها صورت میگیرد بطوریکه در هر بخش دو آلل به صورت تصادفی انتخاب شده و مقادیرشان با هم عوض میشوند. به این ترتیب در هر سه بخش تشکیل سلول، چیدمان سلول و زمانبندی جهش صورت خواهد گرفت.

۳-۲-۱-۱۳- معیار توقف

الگوریتم ژنتیک از نسلی به نسل دیگر تغییر میکند و در هر تکرار فرآیندهای انتخاب، ترکیب، جهش و ارزیابی انجام میشوند، این مراحل تا زمان رسیدن به معیار توقف ادامه مییابد. در این مطالعه از تعداد نسل مشخص و ثابت برای شاخص توقف استفاده شده است.
کد کامل این الگوریتم در پیوست ارائه شده است.

فصل چهارم

محاسبات و تحلیل نتایج

۴-۱- مقدمه

در این فصل در ابتدا برای بیان اعتبار سنجی مدل مثالی را که توسط نرم افزار Lingo 9.0 حل شده است را ارائه مینماییم و سپس مثالهایی با مقیاس بزرگتر که توسط نرم افزار Matlab R2010b و با بهره گیری از رویکرد الگوریتم ژنتیک حل شدهاند ارائه شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۴-۲- اعتبارسنجی و ارائه مثال عددی

برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی چندین مثال در نرم افزار لینگو حل شده است و مقادیر بدست آمده با حل دستی مقایسه شده است که در ادامه به شرح یکی از این مثالها میپردازیم.
در مثال پیش رو ۵ ماشین و ۵ قطعه به همراه اطلاعات توالی عملیاتهای قطعهها و زمان فرآیندها را داریم و میخواهیم این ماشینها و قطعهها را به ۳ سلول اختصاص دهیم به طوریکه در هر سلول استقرار حداکثر ۲ ماشین مجاز است. ماشینها به موقعیت خاصی از سلول اختصاص مییابند. قطعهها نیز به سلولها اختصاص یافته و زمانبندی علمیاتها بر روی ماشینها تعیین میگردد. اطلاعات روابط ماشین و قطعه و زمان فرآیندها در جدول ۴-۱ ارائه شده است. در هر سلول حداقل یک ماشین و حداکثر دو ماشین میتواند قرار بگیرد. پارامترهای ورودی به شرح زیر هستند:

M = 5 Lm = 1 NC = 3 Ta = 1
P = 5 Um = 2 A = 108 Te = 2

dkk′ = dpp′ =
جدول ۴‑۱٫ اطلاعات اولیه مثال

P5 P4