مقاله علمی با منبع : طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در …

۴

۲

۲۰×۳۰

۴

۱۲۹۶٫۸۴

۱۲۳۱٫۹۴

۱۵۶۰

۱۴۸۹

۶

۵

۳

۲۷×۴۰

۵

در شکلهای ۴-۳ و ۴-۴ نمای دیگری از نتایج بدست آمده را به ترتیب در نمودار اول مقادیر بهترین جواب و در نمودار دوم میزان میانگین جوابها برای هر مثال در دو حالت چیدمان تک ردیفی و دو ردیفی به صورت مقایسهای و در کنار هم قابل مشاهده است. با توجه به این نمودارها پی به این نکته میبریم که علارغم وجود بهبود در همه مقیاسها، با افزایش مقیاس و اندازه مساله میزان بهبود محسوستر و بیشتر خواهد بود.
شکل ۴‑۲٫ نمودار میانگین مقادیر تابع هدف در هر دو نوع چیدمان بر حسب مقیاس
شکل ۴‑۴٫ نمودار بهترین مقدار تابع هدف در هر دو نوع چیدمان بر حسب مقیاس
یکی دیگر از نمودارهای تحلیلی حاصل از نتایج محاسبه شکل ۴-۵ میباشد که میزان بهبود مقدار بهترین جواب را برای هر مثال ارائه میدهد. این مقدار بهبود از تقسیم مدت زمان کاهش یافته بهترین جواب بر مقدار آن در حالت چیدمان تک ردیفی حاصل گشته و در قالب درصد برای هر مثال محاسبه شده است. همانطوریکه از نمودار پیدا است این میزان بهبود تابع هدف و جواب بدست آمده برای مقیاسهای بزرگتر، بیشتر است.
شکل ۴‑۳٫ درصد بهبود بهترین جواب در هر مثال (مقیاس)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فصل پنجم

نتیجهگیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجهگیری

در این تحقیق، یک مدل یکپارچه تشکیل سلول، چیدمان سلول و زمانبندی عملیاتها با در نظر گرفتن چیدمان خطی دو ردیفی در حیطه طراحی سیستمهای تولید سلولی ارائه گردید. یک مدلی که به طور همزمان این سه فاکتور مهم و اثرگذار بر یکدیگر را در حالت چیدمان پیشنهادی خطی دو ردیفی هنگام طراحی سیستم در نظر میگیرد. یک الگوریتم ژنتیک نیز برای حل این مساله یکپارچه طراحی سلول ارائه شده است. در طراحی این سیستم برای چیدمان سلولی دو حالت خطی تک ردیفی و خطی دو ردیفی مورد بررسی قرار گرفته است که حالت اول معمول بوده است اما ما در این مدل با توجه به نتایج محاسباتی بدست آمده در بخش مقایسه این دو چیدمان، به این نتیجه رسیدهایم که چیدمان خطی دو ردیفی پیشنهادی نتایج بهتری را به همراه دارد و میزان این بهبود در مسائل با مقیاس و اندازه بزرگتر، بیشتر است. لازم است به این نکته اشاره شود که مدل پیشنهادی با اینکه یک چیدمان بهینه دو ردیفی برای سلولها ارائه کرده است در عین حال برای دیگر چیدمانهای سلولی متمایز و خاص نیز قابل استفاده است و برای این منظور تنها کافیست فاصله بین این سلولها را در اختیار داشته باشیم. این حالت برای محیطهای صنعتی که برای ما امکان استقرار سلول در هر محلی وجود ندارد و تنها چندین محل کاندید در موقعیتهای مختلف در دسترس است کاربرد دارد.

۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

پیشنهادات این تحقیق در دو حیطه توسعه مدل مساله و رویکردهای حل آن قابل ذکر است:
در زمینه توسعه مدل :
در نظر گرفتن چند فرآیند تولید برای هر قطعه و انتخاب مسیر تولید بهینه برای هر قطعه.
احتساب حجم تولید برای هر قطعه و در نظر گرفتن این فاکتور در محاسبات.
لحاظ نمودن دیگر انواع چیدمان سلولی همچون چیدمان U شکل در سلول.
توسعه مدل در قالب مدلهای چند هدفه و در نظر گرفتن اهداف دیگری چون هزینه جابجاییها در سیستم تولید سلولی.
در نظر گرفتن نیروی انسانی و تخصیص منابع انسانی به ماشینآلات.
لحاظ کردن احتمال شکست یا خرابی برای ماشینآلات.
در زمینه رویکردهای حل: