مشخصات و چگونگی پیدایش و رشد دلبستگی

مشخصات اصلی دلبستگی:

الف:تحقیقات انجام شده نشان می دهد که رابطه ی مادر-کودک الزاما بر تغذیه استوار نیست.بالبی رابطه دلبستگی نخستین را قطعی می داند که در نوزاد انسان تقریبا ماه هفتم تشکیل می شود و عملکرد اصلی آن محافظت از نابود شدن است.

ب:مشخصه این رابطه دلبستگی جوار جویی(تقرب)است که در کودکی تحت تاثیر جدایی از نگاره ی دلبستگی و بعدها بر اثر تهدید،بیماری و خستگی فعال می شود.

ج:دلبستگی به پدیده ی پایگاه امن منتهی می شود.احساس ایمنی و رفتار اکتشافی ره آورد دلبستگی امن و مجاورت نگاره دلبستگی در ایام طفولیت و اوایل کودکی است.

د:جدایی فرد از نگاره ی دلبستگی اش به اعتراض جدایی می انجامد که غالبا با خشم و خشونت برای اتحاد مجدد توام است جدایی دائم یعنی فقدان،ظرفیت فرد را برای احساس  ایمنی و کاوشگری محیط تحلیل می برد.

ذ:فرد حاصل نقشه یا الگوی درونی است که حدود تقریبی و احتمالی سرمشق های متعامل میان او و نگاره های دلبستگی اش در آن راترسیم شده اند.

و:پویایی دلبستگی دائمی است و به کودکی محدود نمی شود(بالبی[1]،2008،به نقل از حسینی،1389).

چگونگی پیدایش و رشد دلبستگی:

در دیدگاه (بالبی[2]،1999) ،دلبستگی در دو سال اول زندگی در طول چهار مرحله بطور طیبعی رشد پیدا می کند.

1-مرحله پیش از دلبستگی:

از تولد تا شش هفتگی را شامل می شود.در این مرحله آنچه برای کودک اهمیت دارد وجود مراقبتی است که در آن غذا و آرامش باشد این مراقب توسط یک فرد آشنا یا آشنا ارائه شود برای آن ها تفاوتی نمی کند.

2-مرحله دلبستگی در حال شکل گیری:

که از ششش هفتگی تا ششش الی هشت ماهگی را شامل می شود.در این مرحله کودکان حضور افراد آشنا و ناآشنا را تشخیص داده و بطور متفاوتی پاسخ می دهند.

3-مرحله دلبستگی مشخص:

این مرحله از شش الی هشت ماهگی تا هجده الی بیست و چهار ماهگی را شامل می شود.در طی این دوره کودکان اضطراب جدایی را نشان می دهند و کودک غیبت مادر یا مراقبین را تشخیص داده و در مقابل آن واکنش نشان می دهد.وقتی این مرحله از دلبستگی فرا می رسد،دلبستگی برای کودک احساسی از امنیت را به وجود می آورد و مادر به عنوان پایگاهی از امنیت برای کودک محسوب می شود.

4-مرحله روابط دو جانبه:

این مرحله هجده الی بیست و چهار ماهگی و بعد از آن را شامل می شود در این مرحله یک ارتباط عاطفی دو سویه بین کودک و مراقبین به وجود می آید که این ارتباط عاطفی به حفظ امنیت در کودک درطول دوره ی جدایی از مراقبین کمک می کند.با تحرک بیشتری که در کودک به وجود می آید کودک زمان بیشتری را به جدایی از مادر به سر می برد و هم کودک و هم مادر به حالت دو جانبه ای میرسند که در آن مسئولیت خود را حفظ تعادل سیستم تقسیم می کنند(فینی[3]،2010).

انواع سبک دلبستگی:

1-دلبستگی ایمن:این نوباوگان از والد خود به عنوان پایگاهی امن برای کاویدن محیط استفاده می کنند.وقتی آنها تنها می مانند ممکن است گریه کنند یا نکنند اما اگر گریه کنند به علت غیبت والد است زیرا او را به فرد غریبه ترجیح می دهند.وقتی والد بر می گردد فعالانه تماس با او را می جویند و گریه آنها کاهش می یابد(برگ[4]،2009، ترجمه سید محمدی،1389). 2-دلبستگی دوری جو:به نظر می رسد این نوباوگان،هنگام حضور والد،نسبت به او بی اعتنا هستند وقتی والد آنها را ترک می کنند،معمولا ناراحت نمی شوند و به فرد غریبه،خیلی شبیه والد خود واکنش نشان می دهند. هنگام پیوند مجدد،آنها را استقبال کردن والد دوری می جویند یا در این زمینه کند هستند و وقتی والد آنها را بلند می کند،معمولا به او نمی چسبد(اسمیت[5]،2010).

3-دلبستگی مقاوم:این نوباوگان قبل از جدایی،نزدیکی به والد را می جویند و اغلب به کاویدن محیط نمی پردازند. وقتی والد آنها بر می گردد،خشم،رفتار خصمانه و گاهی کتک زدن نشان می دهند،خیلی از آنها حتی بعد از بلند کردن به گریه ادامه می دهند و نمی توان به راحتی آنها را آرام کرد(جانسون[6]،2012 ).

4-دلبستگی آشفته-سردرگم:این الگو بیشترین ناامنی را نشان می دهد.این نوباوگان،هنگام پیوند مجدد،انواع رفتارهای سر درگم و متضاد را نشان می دهند.برای مثال در حالی که والد آنها را بغل کرده است،به جای دیگر نگاه می کنند یا با نگاه بی روح و افسرده به او نزدیک می شوند.به همین دلیل،این روش، ابزار قدرتمندی برای ارزیابی ایمنی دلبستگی است(برک[7]،2010،ترجمه محمدی،1388).

[1] Bowlby

[2]Bowlby

[3] Finney

[4] Berg

[5] Smith

[6] Johnson

[7] Burke