مقاله دانشگاهی – مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان …

منابع ۷۹
چکیده انگلیسی
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ۱٫۲٫ اثر اندازه مولکولی بر فیلتراسیون مولکولهای مختلف ۱۶
جدول ۱٫۳٫ ویژگی‌های آزمودنیها ۳۶
جدول ۲٫۳٫ برنامههای تمرینی ۳۸
جدول ۱٫۴٫ توصیف ویژگی‌های آزمودنیها ۴۲
جدول ۲٫۴٫ توصیف آماری غلظت آلبومین ادراری (Mg/24h) 43
جدول ۳٫۴٫ توصیف آماری غلظت توتال پروتئین ادراری (mg/dl) 44
جدول ۴٫۴٫ توصیف آماری غلظت بتا۲ میکروگلوبولین ادراری (mg/dl) 45
جدول ۵٫۴٫ توصیف آماری غلظت کراتینین ادراری (mg/24h) 46
جدول ۶٫۴٫ توصیف آماری نسبت پروتئین به کراتینین ادراری ۴۷
جدول ۷٫۴٫ نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۴۸
جدول ۸٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی آلبومین ادراری قبل از دوره تمرین ۴۹
جدول ۹٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی آلبومین ادراری بعد از دوره تمرین ۴۹
جدول ۱۰٫۴٫ نتایج آزمون تعقیبی توکی متعاقب تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی آلبومین ادراری بعد از دوره تمرین ۴۹
جدول ۱۱٫۴٫ نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه پاسخ آلبومین ادراری به تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی ۵۰
جدول ۱۲٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی توتال پروتئین ادراری قبل از دوره تمرین ۵۱
جدول ۱۳٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی توتال پروتئین ادراری بعد از دوره تمرین ۵۱
جدول ۱۴٫۴٫ نتایج آزمون تعقیبی توکی متعاقب تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی توتال پروتئین ادراری بعد از دوره تمرین ۵۱
جدول ۱۵٫۴٫ نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه پاسخ توتال پروتئین ادراری به تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی ۵۲
جدول ۱۶٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی بتا۲ میکروگلوبولین ادراری قبل از دوره تمرین ۵۳
جدول ۱۷٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی بتا۲ میکروگلوبولین ادراری بعد از دوره تمرین ۵۳
جدول ۱۸٫۴٫ نتایج آزمون تعقیبی توکی متعاقب تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی بتا۲ میکروگلوبولین ادراری بعد از دوره تمرین ۵۳
جدول ۱۹٫۴٫ نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه پاسخ بتا۲ میکروگلوبولین ادراری به تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی ۵۴
جدول ۲۰٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی کراتینین ادراری قبل از دوره تمرین ۵۵
جدول ۲۱٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی کراتینین ادراری بعد از دوره تمرین ۵۵
جدول ۲۲٫۴٫ نتایج آزمون تعقیبی توکی متعاقب تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی کراتینین ادراری بعد از دوره تمرین ۵۵
جدول ۲۳٫۴٫ نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه پاسخ کراتینین ادراری به تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی ۵۶
جدول ۲۴٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی نسبت پروتئین به کراتینین ادراری قبل از دوره تمرین ۵۷
جدول ۲۵٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس یک راهه مستقل برای سطوح استراحتی نسبت پروتئین به کراتینین ادراری بعد از دوره تمرین ۵۷
جدول ۲۶٫۴٫ نتایج آزمون T مستقل جهت مقایسه پاسخ نسبت پروتئین به کراتینین ادراری به تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی ۵۷
جدول ۲۷٫۴٫ نتایج T وابسته برای دفع پروتئینهای ادراری در گروه کنترل ۵۸
جدول ۲۸٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای آلبومین اوری در گروه تمرین تداومی ۵۸
جدول ۲۹٫۴٫نتایج آزمون تعقیبی بدنبال تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای آلبومین اوری در گروه تمرین تداومی ۵۹
جدول ۳۰٫۴٫ نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای آلبومین اوری در گروه تمرین تناوبی ۵۹
جدول ۳۱٫۴٫ نتایج آزمون تعقیبی بدنبال تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای آلبومین اوری در گروه تمرین تناوبی ۶۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.