No category

منابع تحقیق درمورد مدیریت آب

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

از میان عوامل تولید تحلیل تقاضای آب بیش از سایر نهاده ها مورد توجه بوده است. این امر ممکن است ناشی از شرایط خاص این نهاده و وجود بحران در بازار آن باشد. در ابتدا به نمونه هایی از تقاضای آب پرداخته شده است. در ایران نیز دشتی (۱۳۷۴) سیاست قیمت‌گذاری و تقاضای آب کشاورزی در ایران را بررسی کرد. مهمترین مسأله مدیریت آب در کشور را

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه خط،، PC1، اول،،

No Comments

Leave a Reply