منبع تحقیق با موضوع of، rhetorical، dating، history

rhetoric, in its popular usage, typically has negative connotations. Rhetoric is contrasted with action; it is empty words, talk without substance, mere ornament.
This contemporary understanding of rhetoric is at odds with a long history of rhetorical theory, dating back in the West to ancient Greece and Rome, that provides

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *