نصاب پذیری مهریه-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نصاب پذیری مهریه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه:. 2

الف- بیان مسأله. 2

ب- سوالات:. 3

ج- فرضیه ها:. 3

د- ضرورت تحقیق. 3

ه – اهداف تحقیق. 5

و- پیشینه تحقیق:. 6

ز- روش تحقیق. 6

ح – ساختار تحقیق. 6

فصل اول. 7

مهریه، احکام و کارکردهای آن. 7

1- مهریه در لغت و اصطلاح. 8

1-1- مهریه در لغت. 8

1-2- مهریه در اصطلاح. 9

1-3- انواع مهریه. 13

1-3-1- مهر المسمی و شرایط آن. 13

1-3-1-1-مهر المسمی. 13

1-3-1-2- شرایط مهرالمسمی. 14

1-3-1-2- مقدار مهرالمسمی. 16

1-3-2- مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز. 17

1-3-3- مهرالمثل. 18

1-3-3-1-  موارد تعلق مهرالمثل. 19

1-3-4- مهرالمتعه. 19

1-3-4-1- مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل. 20

4-2-مالکیت زن بر مهر. 21

1-4- عوامل استقرار مهر. 21

1-4-1- دلایل و مستندات پرداخت مهریه. 23

1-4-1-1- آیات. 23

1-4-1-2- روایات. 27

1-4-2-کارکردها و حکمتهای مهریه. 29

1-4-3- اهمیت مهراز نظراسلام. 34

1-4-4- آثار روانی مهر. 35

1-4-5-احکام مهریه. 37

1-4-6- نحوه مطالبه مهریه :. 45

1-4-6-1- نحوه اقدام برای مطالبه مَهریه :. 46

فصل دوم. 49

مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن. 49

2- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه. 50

2-1- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست. 50

2-2- مقدار مهر در حقوق موضوعه. 52

2-2-1- مقدار مهر در حقوق ایران. 52

2-2-2- مقدار مهر در حقوق کشورهای اسلامی. 53

2-2-3- روایات. 55

بررسی دلایل نظریه اول. 58

2-2-4- حکم تکلیفی مهریه زیاد. 60

2-2-5- حکم وضعی مهریه های زیاد. 61

2-2-6- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد. 63

2-2-6-1- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه. 63

2-2-6-2- آثار منفی مهریه های زیاد. 65

2-3- نظر دوم مهریه نصاب پذیر است. 69

2-3-1- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم اولیه. 69

2-3-2- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم ثانویه. 75

2-4- کارکردهای منفی افزایش مهریه. 78

2-4-1- افزایش سن ازدواج. 78

2-4-2- تغییر در نوع همسرگزینی. 79

2-4-3- کاهش نرخ ازدواج. 79

2-4-4- ایجاد خصومت و دشمنی. 80

2-4-5- تحمل اجباری زندگیهای تصنعی. 80

2-4-6- احتمال سوداگری. 80

2-4-7- تحت الشعاع قرارگرفتن ارزشهای دینی. 81

2-5- بررسی صحت یا عدم صحت مهریههای سنگین موجود. 86

2-6- عقد نکاح عقدی است مالی. 86

2-6-1- عقد نکاح عقدی است غیر مالی. 86

2-7- معنای مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. 87

2-7-1- اثر غیر مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله. 89

پیشنهادات. 91

نتیجه :. 94

منابع. 96

الف- کتابهای فارسی. 96

ب-کتاب های عربی. 97

ج- مقالات. 98

د- سایت ها:. 99

ه – نرم افزار:. 99


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات:

1- آیا می توان برای مهریه نصاب گذاشت و سلطه و قوانین حکومتی را به اراده طرفین تحمیل نمود ؟

2- باتوجه به اینکه مهریه های زیاد غیر قابل تسلیم است آیا می­توان چنین مهریه­هایی را صحیح تلقی کرد؟

3- آیا همانگونه که حاکم اسلامی در نرخ گذاری کالاها می تواند دخالت داشته باشد درتعیین سقفی برای مهریه نیز می توان برای او اختیاری فرض نمود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نصاب پذیری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه نصاب پذیری مهریه