مقاله دانشگاهی – نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها و …

آماده سازی داده ها :
با کمک اطلاعاتی که از ارزیابان وکارشناسان بانک به دست آمده متغیرهای ورودی به شرح ذیل تعیین شده است :
در آمد
تفاوت سنی
تحصیلات
در آمد / بدهی
شغل
برای سنجش توان باز پرداخت نسبت در آمد / بدهی و برای تعیین میزان ثبات و احساس مسئولیت افراد در برابر باز پرداخت اقساط تفاوت سنی در نظر گرفته شده است.
دو مدل رتبه بندی اعتبار شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی این تسهیلات در نظر گرفته شده است.
نتایج اجرای مدل A نشان می دهد که مدل توانسته است مشتریان بد حساب را با دقت ۹۴/۹۴ درصد ومشتریان با سررسید گذشته را با دقت ۵/۸۷ و مشتریان خوش حساب را با دقت ۷۶ درصد پیش بینی کند.
نتایج اجرای مدل B نشان می دهد که مدل توانسته است مشتریان بد حساب را با دقت ۸۱/۸۱ درصد، مشتریان سررسید گذشته را با دقت ۵/۸۷ ومشتریان خوش حساب را با دقت ۷۲ درصد پیش بینی کند.
همچنین نتیجه گرفته است که رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات قرض الحسنه در بانک صادرات ایران از طریق مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان قابل اجرا است. یعنی با کمک این روش
می توان رفتار مشتریان را در قالب مشتریان خوش حساب، بد حساب و معمولی رتبه بندی کرد که این کار سبب کاهش ریسک اعتباری و باعث افزایش سود آوری برای بانک و جذب مشتریان خوب میشود، نکته قابل توجه برای استفاده از این روش این است که اولاً باید معماری مناسبی برای شبکه عصبی طراحی شود . تعداد لایه های پنهان، تعداد نورون ها در هر لایه به صورت مناسب در نظر گرفته شد و داده های تاریخی مناسب نیز به کار گرفته شود.
استخراج یک مدل اعتبار سنجی بهینه : مجموعه مقالات پانزدهیمن همایش بانکداری اسلامی(حسنعلی قنبری وسید آیت اله نجفی) در این بررسی ضمن بیان و تشریح مزایا و معایب امتیاز دهی اعتباری معیارهای مشترک مورد استفاده در امتیاز دهی و انواع روش ها و مدل های آن معرفی و تشریح می شود و بیان می دارد که مدل لاجیت – پروبیت نتایج صحیح تری به دست میدهد.
یک مدل سنجش اعتبار برای مشتریان حقوقی یک بانک : مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی ( کاربردی از روش بیزین)، اقای دکتر سوری، این مقاله با انتخاب نمونه ای از مشتریان حقوقی یک بانک و استفاده از مدل پروبیت به بررسی احتمال نکول آنها می پردازد پس از بررسی پرونده های اعتباری و محاسبه نسبت های مالی برای بنگاههای نمونه، نتیجه می گیرد که مدل مذکور وضعیت اعتباری بیش از ۸۰ درصد از بنگاهها را به درستی پیش بینی می کند.
مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی : مجموعه مقالات هفدهمین همایش بانکداری اسلامی، علی قاسمی و محمد هادی بحرالعلوم این مقاله ریسک متناظر با شیوه های تامین و مصرف وجوه مالی رایج در بانک های اسلامی را بررسی می نماید و بکارگیری سیستم رتبه بندی داخلی (IRS) را برای کنترل ریسک در این بانک ها تائید و توصیه می کند.
۷- در تحقیق دیگری درسال ۱۳۸۴ ابتهاج موسوی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در موسسه عالی بانکداری ایران تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری مشتریان ۱۴ متغیر را شناسایی و مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق نتیجه گیری شده است که عواملی مانند تعداد چک برگشتی، نسبت های نقدینگی، نسبت های سرمایه گذاری، نسبت های فعالیت و نسبت های سود آوری دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی احتمال قصور مشتریان میباشد.
۸- مدل های ریسک اعتباری مشتریان بانک- مطالعه موردی بانک توسعه صادرات ( ذکاوت
ودیگران ۱۳۸۷)

در این تحقیق براساس رگرسیون لاجستیک و تحلیل ممیزی دو نمونه ۱۲۰ تایی از شرکتهای مشتری بانک توسعه صادرات (۶۰ مشتری خوش حساب و ۶۰ مشتری بد حساب) و نمونه ۸۰ تایی که ۴۰ مشتری به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند ، بررسی شدند. متغیرهایی توضیحی عبارت بودند از :
نسبت جاری
نسبت بدهی های جاری به مجموع دارایی ها
نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها
نسبت سود قبل از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام
نسبت سود قبل از کسر مالیات به خالص فروش
نتایج تحقیق حاکی از این بود که :
– از بین متغیرهای مالی، نسبت جاری بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه شرکتهای با ریسک بالا و پایین دارد.
– روش تحلیل ممیزی و رگرسیون لوجستیک در رابطه با دسته بندی شرکتهای مشتری بانک توسعه صادرات نتایج مشابهی دارد.
– چنانچه تمام ضرایب متغیرهای توضیحی در توابع صفر باشند (مشترک هیچگونه فعالیت نداشته باشد) شرکت مورد نظر در گروه مشتریان با ریسک اعتباری بالا دسته بندی خواهد شد.
۹- امتیاز دهی اعتباری اشخاص حقوقی در بانک تجارت ( فرج خیابانی ، ۱۳۸۸) این تحقیق به بررسی اطلاعات مالی ۲۱۰ مشتری حقوقی منطقه ۴ بانک تجارت که در فاصله زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ تسهیلات دریافت نموده و دارای گزارشات و صورت های مالی حسابرسی شده بوده اند می پردازد. شرکتهای مورد بررسی در زمینه تولید فعالیت داشته و تعداد ۹۴ شرکت دارای مطالبات معوق و ۱۱۶ شرکت دارای تسهیلات جاری می باشند. محقق براساس مدل لاجیت به ارائه مدلی پرداخته است که مهمترین شاخص های آن درپیش بینی نکول عبارتند از :
 
نسبت سود قبل از مالیات به بدهی جاری
نسبت گردش دارایی ثابت و یا فروش به کل دارایی ثابت
نسبت بدهی بلند مدت به کل دارایی ها
نسبت بازده دارائی ها
نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود خالص
نسبت جریان نقدی عملیاتی به بدهی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

جاری.
۱۰- اعتبار سنجی مشتریان حقوقی بانک پارسیان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (انصاری ۱۳۸۸) این تحقیق به شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری وام گیرندگان حقوقی بانک پارسیان پرداخته و وزن هر یک از این عوامل را اندازه گیری می نماید. در این تحقیق، از نسبت های مالی و مشخصات کیفی ۵۱۵ مشتری حقوقی برای اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان استفاده می شود محقق برای طراحی مدل از شبکه عصبی مصنوعی و به عنوان روش مقایسه ای ازرگرسیون لوجستیک بهره می برد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان دهنده اهمیت بالاتر متغیرهای ذیل می باشد :
۱- نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها
۲- نسبت سود قبل از کسر مالیات به کل بدهی ها
۳- نسبت فروش به کل بدهی
فصل سوم :