جستجوی مقالات فارسی – نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها …

عملکرد حساب های متقاضی تسهیلات در طول یک دوره می تواند تاثیر مهمی در بررسی وضعیت مالی او داشته باشد. اگر یک مشتری عملکرد مالی خود را در بانک متمرکز نماید این حجم متوسط موجودی حساب ها می تواند به عنوان یک ویژگی مثبت توان مالی او را نشان دهد. احتمالاً اگر میزان متوسط موجودی حساب های مشتری بالاتر باشد، توان بازپرداخت او نیز بیشتر خواهد بود. در صورتیکه میزان وام پرداختی به مشتری متناسب با موجودی حساب ها باشد احتمال کوتاهی مشتری در پرداخت بدهی کاهش می یابد.
۳-۷-۵) تعداد چک های برگشتی :
منظور از تعداد چک های برگشتی، آن تعداد از چک های کلیه بانک های کشور است که در تاریخ صادره وصول نشده اند و موجب صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است. که در صورت وجود سابقه چک برگشتی نزد سیستم بانکی احتمال کوتاهی مشتری دربازپرداخت بدهی افزایش می یابد.
۳-۷-۶) سابقه بدهی سررسید شده پرداخت نشده :
میزان وام هایی که در طول دوره آشنایی مشتری با بانک استفاده شده نیز در ارزیابی ما از احتمال قصور مشتری تاثیر زیادی دارد. بدین صورت که هر چه وام های استفاده شده و بازپرداخت شده مشتری از بانک بیشتر باشد احتمال قصور او کمتر می شود و در صورت کوتاهی در باز پرداخت وام های قبلی احتمال نکول افزایش می یابد.
۳-۷-۷) مدت زمان بازپرداخت وام :
مدت زمان بازپرداخت وام عبارت است از تعداد اقساطی که هر مشتری از زمان دریافت وام باید پرداخت نماید.
۳-۷-۸) نسبت جاری :
نسبت جاری نشان می دهد که آیا دارایی های جاری شرکت برای پوشش دادن و تامین بدهی های جاری آن کفایت می کند یا نه؟ به نظر می رسد هر چه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد، آن شرکت در پرداخت بدهی های جاری با مشکلات کمتری روبرو می شود و احتمال نکول کاهش می یابد. معمولا سازمان های وام دهنده با محاسبه نسبت جاری شرکت چنانچه نسبت مذکور کمتر از ۲ باشد موضوع نقدینگی شرکت را سوال برانگیز تلقی می کنند.
۳-۷-۹) نسبت آنی :
این نسبت عبارت است از حاصل تقسیم دارایی های جاری منهای موجودی کالا، معوقها و پیش پرداخت ها به بدهی جاری ( نوروش،۸۰،۱۳۸۶) همانطور که از تعریف این نسبت بر می آید این نسبت تقریبا اهدافی مشابه اهداف نسبت جاری را دنبال می کند. منتها در نسبت آنی یا سریع از بین اقلام دارایی جاری، موجودی کالا که کمترین قدرت نقدینگی را دارد حذف می شود. به بیان ساده تر شرکت بدون فروش موجودی کالا، از محل دارایی هایی که بیشترین قدرت نقدینگی را دارند و براحتی قابلیت تبدیل به پول نقد را دارند، چه مقدار از بدهی های جاری خود را می تواند بازپرداخت نماید. معمولا تحلیلگران مقدار استاندارد نسبت آنی را یک یا بیش از آن در نظر می گیرند و پیش بینی می شود هر چه این نسبت بالاتر باشد احتمال نکول کمتر است.
۳-۷-۱۰) نسبت سود انباشته به کل دارایی ها :
این نسبت نیز از نسبت های مورد استفاده آلتمن در الگوی Z است که سودآوری ناشی از سابقه فعالیت شرکت و قدرت کسب در آمد را می سنجد و نشان دهنده توانایی شرکت در حفظ درآمدهای شرکت است. مقدار بالای این نسبت نشان می دهد که شرکت می تواند به طور مستمر درآمدهای بالاتری کسب نموده و روند روبه رشدی داشته باشد به نظر می رسد هر چه این نسبت بیشتر باشد احتمال نکول مشتریان کمتر می شود.
۳-۷-۱۱) نسبت ارزش ویژه :
عبارت است از اینکه سود شرکت در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام چه مقدار است. سودآوری بنگاه مبین بالاتر بودن جریانات نقدی ورودی نسبت به جریانات نقدی خروجی می باشد. (نوروش،۸۱،۱۳۸۶) بنابراین به نظر می رسد شرکتهایی که دارای سودآوری بالاتری نسبت به سایر بنگاهها می باشند، قصور کمتری در بازپرداخت وام های خود خواهند داشت.
۳-۷-۱۲) نسبت فروش به کل دارایی ها :
این نسبت می تواند رابطه بین ارزش دارایی ها و حجم فعالیت شرکت در یک سال را محاسبه نماید. این نسبت اندازه درآمدی که از دارایی ها کسب شده است را نشان می دهد. از نسبت های مورد استفاده آلتمن بوده و برای اندازه گیری دوره برگشت فروش به کار می رود. کاهش این نسبت احتمالاً نشانه کاهش حجم فعالیت شرکت است و از این رو پایین آمدن گردش کل دارایی ها ممکن است نوعی اخطار برای اعتبار دهندگان تلقی شود.
۳-۷-۱۳) نسبت مالکانه :
این نسبت نشان می دهد که به طور کلی چه میزان از دارایی های تجهیز شده و منعکس در ترازنامه یک شرکت به صاحبان سهام تعلق دارد. هر چه این نسبت کوچکتر باشد حکایت از این دارد که بنگاه اقتصادی عملیات خویش را بیشتر و بیشتر به اتکای منابع خارج از بنگاه و از طریق ایجاد بدهی فراهم نموده (نوری،۸۱،۱۳۸۴)لذا پیش بینی می شود مقدار پایین این نسبت ریسک انجام معاملات از قبیل فروش کالای نسیه، اعطای اعتبار و… را بالا برده و بدین ترتیب احتمال نکول افزایش می یابد.
۳-۸) معرفی مدل:
در این تحقیق در مرحله اول بررسیها از روش رگرسیون لاجیت استفاده می شود. که با به کار گیری اطلاعات موجود بر روی نمونه انتخاب شده انجام می گردد. این بررسی ها بیشتر بر روی وضعیت قصوریا عدم قصور مشتریان و ویژگی هایی که تحت عنوان متغیرهای مستقل در تحقیق مطرح شده انجام می شود.
قبل از معرفی مدل لازم به ذکر است که در اینجا ۲ مشکل اساسی وجود دارد.
۱- ممکن است متغیرهای دیگری هم در احتمال قصور مشتری موثر باشد که در این تحقیق بر روی آنها مطالعه ای انجام نشده باشد.
۲- فقط می

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

توان اطلاعات گذشته را مورد ارزیابی قرار داد که یک وام گیرنده قصور داشته یا نداشته است و در مورد وام هایی که در آینده پرداخت می شود فقط امکان پیش بینی خواهد بود و دقت این پیش بینی قطعاً ۱۰۰% نمی باشد.
البته تکنیک های رگرسیونی این مشکل را تا حد زیادی حل نموده و هرچه تحلیل های ما دارای دقت بیشتری باشد احتمال پیش بینی پیامدهای تسهیلات و مدیریت دقیقتر در ریسک اعتباری افزایش خواهد یافت .
۳-۹) مدل لاجیت :
رگرسیون لاجیت یکی از مدل های کارا می باشد که اغلب برای برآورد متغیرهای اسمی و رتبه ای استفاده می گردد. این مدل در مواردی بکار می رود که فرضهای پیوسته و نرمال بودن متغیرهای توضیح دهنده ممکن نیست و پاسخ دو دویی یا باینری است. به عبارت دیگر دو حالت بد و خوب و یا صفر و یک را به خود می گیرد.
برای محاسبه تاثیر پذیری اجزای مدل می توان از روش های زیر استفاده کرد :
الف) روش داخلی : فرآیندی برای گزینش متغیرها می باشد که تمام متغیرها در یک مرحله وارد الگو می شود.
ب) روش رو به جلو : که طبق آن تنها متغیرهایی که از معیارهای لازم جهت ورود به مدل برخوردارند( ضریب همبستگی بالاتر دارند) اولین گزینه جهت ورود به مدل می باشد.
ج) روش روبه عقب : روش حذف از عقب به این صورت عمل می کند که ابتدا مدل کامل رگرسیون لاجیت در نظر گرفته می شود و سپس نسبت به حذف متغیرها با همبستگی کمتر اقدام می نماید.
در این تحقیق از روش داخلی(درونی) و روش گام به گام پیشرو (رو به جلو) استفاده می شود.
در رگرسیون لوجستیک( لاجیت ) متغیر وابسته مقوله ای دو سطحی است. این دو مقوله معمولاٌ به عضویت یا عدم عضویت در یک گروه ( افرادی که قادر به باز پرداخت وام های خود نیستند ) اشاره می کند و آنچه پیش بینی می شود یک احتمال است که ارزش آن بین صفر و یک تغییر می کند. (آذرعادل و مومنی،۱۳۸۹،۸۴)
در این مدل از مفهوم بخت برای مقدار متغیر وابسته استفاده می شود. در اصطلاح آماری بخت به معنی نسبت احتمال وقوع یک حادثه ( P ) به احتمال عدم وقوع ( P-1) می باشد. احتمال بین صفر و یک تغییر می کند در حالیکه بخت ممکن است بیش از یک باشد. واژه کلیدی در تحلیل رگرسیون لوجستیک سازه ای به نام لاجیت است که لگاریتم طبیعی بخت است.
بنابراین معادله کلی رگرسیون لاجیت به شکل زیر است :
(۳-۱)
P احتمال خروجی و  a عرض از مبدا و b ضریب نسبی در ترکیبات خطی متغیر های توضیحی x برای i = 1,…,n می باشد. متغیر وابسته  لگاریتم طبیعی نسبت دو احتمال است.
در این عبارت مقدار  برای مقدار های مختلف P (بین صفر و یک) به صورت ذیل میباشد :
به ازاء ۵/۰P = مقدار  برابر یک می شود.
به ازاء ۵/۰ P > مقدار  مثبت می شود.
به ازاء ۵/۰ P < مقدار  منفی می شود.
هدف این روش بدست آوردن ضریب x هاست که از روش حداکثر درستنمایی محاسبه می گردد متغیرهای مستقل هم در مقیاس کمی و هم در مقیاس مقوله ای( طبقه بندی ) می توانند قرار داشته باشند.