پایان نامه بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مسأله اولویت در امر حضانت

صلاحیت اعمال حق حضانت درحقوق ایران که از ابتدای تولد طفل تا موقع بلوغ او می باشد مربوط به پدر ومادر توأم می باشد وبنابراین نمی توان گفت که صلاحیت مزبور در مورد مادر فقط تا 7سالگی برای دختر و2سالگی برای پسر می باشد. و از آن پس مادر نمیتواند ویا نباید این حق را اعمال نماید. قبول صلاحیت مادر درحضانت بعد از دوسالگی پسر و7سالگی دختر امری است که مورد قبول قانونگذار ایرانی می باشد. زیرا به موجب ماده 1171 قانون مدنی ایران درصورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با انکه زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدرطفل بوده وبرای او قیم معین کرده اند. ملاحظه می شود اگر طفلی یک روزه، مادرش فوت کند پدر او می تواند حضانت او را تا زمان بلوغ برعهده بگیرد اگر همین طفل پدرش فوت کند مادر اوخواهد توانست حضانت او را تا موقع خروج از حجر کودکی تصدی نماید(میرداداشى، 1381).

بنابراین صلاحیت امر حضانت برای هریک از پدر و مادر برای تمام مدت صغر طفل بالقوه وجود دارد ولی اعمال آن بالفعل در زمان حیات طرفین دو وضعیت پیدا می کند. اول حضانت طفل تا دوسالگی زندگی او از این دو هم پدر و هم مادر حق و تکلیف حضانت را دارند. لیکن به علت عواطف و لطافت طبع و نحوه احتیاجات طفل در این مدت مادر اولویتی پیدا نموده است. تفسیر این اولویت این است که درخلال دو سال مزبور اگر در اجرای حضانت توافق بین طرفین که کماکان مطلوب می باشد بوجود نیاید. مثلاً مادر نظر بدهد که فلان طریق در تغذیه  و نظافت و خوابانیدن طفل بکار رود و پدر نظر دیگری ارائه دهد بدیهی است اولویت با نظر مادر است و در مورد دختر نیز که تا 7 سال با مادر است چنانچه هریک از طرفین به استناد اولویت فوق از حق خود سوء استفاده نماید طرف دیگر می تواند به استناد ماده 1173 قانون مدنی موضوع را تحت عنوان(عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی ) در دادگاه مطرح نماید تا دادگاه درخصوص مورد تصمیم لازم اتخاذ نماید(میرداداشى، 1381).

اگر جداکردن فرزند ازمادر پس از دوسال نسبت به پسر وهفت سال نسبت به دختر موجب مشقت غیر قابل تحمل برای او شود آیا دراین حالت هم دادگاه مادر را به تحویل دادن طفل به پدر ملزم می کند؟ در قانون پاسخی برای این مسأله نداریم وبه ناچار طبق اصل 167 قانون اساسی به فتاوی معتبر باید مراجعه شود. مطابق فتوای حضرت امام خمینی(ره) دراین صورت پدر نباید فرزند را ازمادرجدا کند(میرداداشى، 1381).

2-2-3 مسأله حضانت بعدازطلاق

مسأله دیگری که درمورد حضانت اطفال بعد ازانحلال نکاح ابوین مورد توجه قرار می گیرد این است که اگر مادر طفلی ازشوهر خود طلاق گرفته وبه موجب حکم دادگاه حضانت طفل به او واگذار شود، شوهر جدیدی اختیار نماید وضع حضانت چه خواهد شد؟

ماده 1170قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مادر طفل درمدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. » ماده بالا مقتبس از فقه امامیه است که درآن اصل سقوط حضانت مادر در اثر شوهر کردن مجدد مورد قبول می باشد(بندرچی، 1388).

وقتی مادر شوهر مجدد می نماید، حضانت او نسبت به طفل شوهر قبلی ساقط می شود وبه موجب اطلاق ماده فوق الذکر، اذن شوهر دوم در اقدام مادر به امر حضانت حق تقدمی برای زن بوجود نمی آورد، زیرا سبب از بین بردن حق، حمایت از کودک است نه رعایت حق شوهر دوم تا اجازه او کافی برای حضانت باشد(بندرچی، 1388).

با تصویت ماده واحده قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنهامصوب 6/5/64حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود. مگر اینکه دادگاه صالح درمورد ادعای عدم صلاحیت صادره حکم به عدم صلاحیت بکند. بنابراین ماده واحده در واقع تاکیدی است بر ماده 1171قانون مدنی که پس از فوت یا شهادت پدر حضانت به مادر داده می شود. وبه موجب تبصره 2این ماده ازدواج مادران مانع از حق حضانت آنها نمی باشد(بندرچی، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت