پایان نامه بررسی راه حل های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم : آثار جنگ
     به­محض شروع مخاصمه حالت جنگ ­برقرار می­شود و کلیه مناسبات و رفتارهای عادی میان متخاصمان قطع می­گردد و جای­خود را به رفتارها و مناسبات خصمانه می­دهد. درنتیجه جنگ آثار حقوقی معینی را، چه  نسبت به کشورها و چه نسبت به افراد به دنبال دارد. شروع­حالت یا وضعیت جنگ تأثیری درقانونی بودن یا نبودن اصل­جنگ ندارد. قطع ­روابط دیپلماتیک وکنسولی، ضبط اموال دولتی دشمن، اخراج اتباع کشوردشمن ازسوی طرف دیگرمخاصمه ونیز تعلیق قراردادهای بین­المللی زمان صلح ازجانب کشورهای­متخاصم ازجمله آثار جنگ بر کشورها می­باشد.
 
 
الف : آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث
وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسی بر روابط کشورهای متخاصم ودرگیر با یکدیگر می­گذارد بلکه بر کشورهای ثالث نیز تأثیرگذار است. به این معنی که بلافاصله پس از بروز جنگ حقوق بی طرفی بر وضعیت کشورهای ثالث حاکم می­گردد و این کشورها با اعلام بی­طرفی وضعیت خودشان را مشخص می­کنند. قطع  نظراز اینکه کشورهای ثالث بی­طرف درجنگ هستند می­توانند وظایفی را درقبال کشورهای درگیر جنگ که آن را به­عنوان حافظ منافع خود انتخاب نموده است برعهده بگیرند که وظائف­زیرنمونه­ای ازآن می­باشد:
اداره­وهدایت­مذاکرات مربوط به­مبادله کادر دیپلماتیک و کنسولی کشور مورد حمایت، حمایت و برگرداندن غیرنظامیانی­که زندانی­شده­اند به­کشورخود، حفظ وحراست از اموال­دولتی­کشورهای­متخاصم، حفظ­ وحراست از اموال خصوصی اتباع کشورهای متخاصم، حمایت از زندانیان­جنگی به­کمک کمیته بین­المللی صلیب­سرخ و ….
ب : آثار جنگ نسبت به کشورهای متخاصم
یکی­ازآثارجنگ که بیشترازسایرآثارنسبت به­کشورهای­متخاصم­جلوه­گرمی­نمایداین­است که روابط دوستانه ومسالمت­آمیزمیان­کشورهاکه همان­روابط­دیپلماتیک وکنسولی­است­را دست خوش تحول قرار می­دهد وروابط خصمانه­ وغیرمسالمت­آمیزبرروابط­حسنه ودیپلماتیک­حاکم­می­شود. جنگ­نمی­تواندبا­روابط­دیپلماتیک وکنسولی­ هم­سویی­داشته­باشد. اموال­عمومی یادولتی­دشمن­که­درقلمروکشورمتخاصم­قرارگرفته­باشد مشمول­حکم­مصادره خواهد بود به استثنای ساختمان­های ملکی محل مأموریت کادر دیپلماتیک و کنسولی دشمن و اموال موجود در آنها که بلافاصله پس از خاتمه مأموریت مهرو موم می­شوند.
اخراج اتباع کشوردشمن یکی دیگر ازآثار جنگ است که کشورهای متهاجم با بروز جنگ نسبت به اتباع دشمن اجرا می­کنند وآنها را به میهنشان باز می­گردانند. وضعیت قراردادهای بین­المللی براثر وقوع جنگ بین کشورهای­متخاصم دچارتنش واختلال­می­گردد ودربیشتر موارد خاتمه پیدا می­کند. بخصوص قراردادهای دو جانبه­که میان­کشورهای متخاصم­منعقد شده­است. هرچندکه در حال حاضر فقط قراردادهایی قابل فسخ است که صرفا ًبرای زمان صلح منعقد شده باشند اما برخی دیگر از قراردادها مانند قراردادهایی که خط مرزی را معین­می­کندارزش­بین­المللی­خودراحفظ­کرده وعمل جنگ آثار این تعیین­حدود را از بین­نمی­برد. درخصوص وضعیت­قراردادهای چندجانبه این نوع قراردادها کما فی­سابق بین کشورهای درحال جنگ و سایرکشورهای بی­طرف­ پا برجا بوده و اجرا می­شود. بخصوص قراردادهایی که به موجب آن سازمان­های بین­المللی تأسیس می­گردند،‌ حتی بین­کشورهای درحال جنگ که­عضویت چنین سازمان­هایی راداشته باشند به حیات خود ادامه می­دهند. چنانچه قراردادها به هرنحوی­درزمان جنگ به حالت تعلیق دربیایند درپایان جنگ وپس­از برقراری صلح، این­دسته ازقراردادها دوباره برای کشورهای­متخاصم­سابق به­اجرا­درمی­آید، بدون این­که نیازی به قرارداد و وضع مقررات جدید داشته باشد.
  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام