پایان نامه حقوق:آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قانون حمایت خانواده

(ماده 38)

در طلاق رجعی، صیغۀ طلاق مطابق مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد، در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضاء سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغۀ طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.

نمونه رای طلاق رجعی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای …. فرزند …. به طرفیت خانم …. فرزند و به خواسته گواهی عدم امکان سازیش با این توضیح که حسب تصویر سند نکاحیه شماره … که ضمیمۀ پرونده می باشد طرفین در تاریخ 3/2/1385 با یکدیگر به نحو دایم و رسمی ازدواج کردند و علی داشتن 4 فرزند مشترک به اسامی … دختر 23 ساله و … پس 18 ساله و … پسر 12 ساله … دختر 6 ساله و سالها زندگی مشترک خواسته به شرح وق از ناحیۀ زوج مطرح گردیده است. با عنایت به اینکه سعی دادگاه و داوران در حصول سازیش بین زوجین منتج به نتیجه نشده و زوج اصرار بر طلاق داشته و از طرفی زوجه ضمن مخالفت با طلاق، مطالبۀ حق الزحمۀ کارهای انجام شده به دستور زوج و در منزل مشترک و در طول زندگی را نموده است و با الحاظ محتویات پرونده و اظهارات متخذه از زوجین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار او نبوده و مشارالیها در تا نیمی از دارایی زوج سهیم نبوده و در جهت تعیین میزان اجرت المثل کارهای انجام یافته توسط زوجه جلب نظر کارشناس به عمل آمده و متعاقب اعتراض زوج به نظریه واصله از ناحیه کارشناس منتخب دادگاه، با ارجاع موضوع به هیات کارشناسان نظریه آنان اخذ و نظریه مرقوم از ناحیه طرفین مصون از تعرض باقی مانده و با لحاظ سال های زندگی مشترک با اوضاع و احوال محقق قضیه مغایرت و مباینتی ندارد و حسب نظریه هیات کارشناسان اجرت المثل کارهای انجام یافته توسط زوجه به مبلغ دویست میلیون ریال می باشد؛ بنابراین دادگاه با استناد به ماده 133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام            می نماید و بر این مبنا زوج می تواند پیش از قطعیت رای و با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق و با پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اجرت المثل و سه میلیون ریال بابت نفقه ایام عده و پانصد سکه بهار آزادی مورد مهریه نسبت به مطلقه نمودن همسر خود خانم …. به نحو رجعی اقداام نماید و حضانت فرزند ذکور به نام …… با لحاظ سن مصلحت او و با نفقه ماهیانه به مبلغ یک میلیون ریال که به عهده پدر است به مادر مشارالیها محول می شود و هر یک از والدین که طفل مشترک در نزد دیگری دارد می تواند هر هفته روزهای جمعه از ساعت ده صبح لغایت چهار بعد از ظهر و به مدت شش ساعت طفل خود را ملاقات و سپس تحویل نماید و نسبت به سایر فرزندان مشترک زوجین به اسامی فوق الذکر با لحاظ سن و خارج شدن از حضانت و اختیار در انتخاب، دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد. رای صادره حضوری و وفق مقررات ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ….                 می باشد.

نام و نام خانوادگی قاضی شعبه ……… امضاء

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی

اهداف جزئی:

1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی

2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی

3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب

ج)سوالات تحقیق

1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟

2-  مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟

3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن  در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی