پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق:اختلاف نظر در خصوص شهادت کتبی در بین فقها و حقوقدانان

مهر ۹, ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب :

 

چکیده……………………………………… 1

مقدمه……………………………………… 2

الف :ضرورت تحقیق …………………………… 2

ب: اهداف تحقیق …………………………….. 2

ج:پرسشهای تحقیق ……………………………. 2

د: فرضیه های تحقیق …………………………. 3

و: سازماندهی تحقیق …………………………. 3

فصل نخست : مفاهیم ، مبانی و درآمدی بر مختصات شهادت شهود     4

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی ……………………. 5

گفتار نخست : واژه شناسی …………………….. 6

الف: واژگان اصلی …………………………… 6

1-شهادت ……………………………………. 6

2-شاهد …………………………………….. 13

3-بینه …………………………………….. 14

ب: واژگان مهم و مرتبط ………………………. 17

1-جرح………………………………………. 17

2-تعدیل ……………………………………. 21

3-رجوع از شهادت……………………………… 21

گفتار دوم : مبانی ………………………….. 25

الف: مبانی شرعی ……………………………. 25

1-آیات …………………………………….. 25

2-روایات …………………………………… 27

3-دیدگاههای فقهی …………………………… 29

ب: مبانی قانونی ……………………………. 29

1-در دوران قبل انقلاب ……………………….. 29

2-دوران پس از انقلاب ………………………… 32

مبحث دوم : درآمدی بر مختصات شهادت شهود ……….. 51

الف: موضوع شهادت …………………………… 52

ب: ارزش شهادت ……………………………… 60

گفتار دوم : قدرت اثباتی شهادت ……………….. 61

گفتار سوم: اقسام شهادت شهود …………………. 69

فصل دوم : شرایط اعتبار شهادت ، جرح و تعدیل و درآمدی بر مسئولیت های شهود ………………………………….. 105

مبحث نخست : شرایط اعتبار شهادت ………………. 106

گفتار نخست : شرایط شاهد …………………….. 106

الف: شرایط ایجابی ………………………….. 106

1-بلوغ……………………………………… 107

2-عقل………………………………………. 108

3-ایمان…………………………………….. 109

4-طهارت…………………………………….. 112

5-عدالت…………………………………….. 112

ب: شرایط سلبی ……………………………… 113

1-عدم وجود نفع شخصی……………………………………………………………………………………………………….115

2-عدم وجود عداوت شخصی…………………………………………………………………………………………………115.

3-عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی…………………………………………………………………………………..115.

گفتار دوم : شرایط شهادت …………………….. 117

الف: مطابقت شهادت با دعوی …………………… 117

ب: موافقت معنوی ……………………………. 118

ج: دانستن قطع و یقین ……………………….. 120

مطلب مشابه :  اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران-دانلود پایان نامه ارشد

مبحث دوم : جرح و تعدیل شهود………………….. 122

گفتار نخست : جرح شهود……………………….. 123

الف: آئین جرح………………………………. 123

ب: زمان جرح………………………………… 123

گفتار دوم: تعدیل شهود……………………….. 123

مبحث سوم : مسئولیت کیفری و مدنی شهود………….. 126

گفتار نخست : مسئولیت کیفری شهود ……………… 127

الف: ارکان متشکله جرم گواهی کذب………………. 127

1-رکن قانونی ………………………………. 129

2-رکن مادی …………………………………. 129

3-رکن روانی…………………………………. 130

ب: مجازات مربوطه……………………………. 130

گفتار دوم : مسئولیت مدنی شهود………………… 130

نتیجه گیری…………………………………. 134

پیشنهادات………………………………….. 135

منابع……………………………………… 136

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق بررسی تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می‌باشد در این تحقیق تفاوت‌ها و وجوه تشابه شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد . و دیدگاه‌های مختلف فقهی و قوانین مختلف بررسی می‌گردد .

ج- پرسش‌های تحقیق

پرسش‌هایی که در این تحقیق می‌توان به آن اشاره نمود :

1-آیا شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا طریقیت دارد یا موضوعیت دارد ؟

2-آیا شهادت کتبی حجیت شرعی و یا اعتبار قانونی دارد ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه