پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل:نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان

مهر ۹, ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست­ مطالب                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3

الف ـ بیان­مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..5

ب ـ سئوال­های­تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

ج – فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

د – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6

ه ـ روش­تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

و ـ ساختارتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6

فصل اول : تعاریف ومفاهیم کلی……………………………………………………………………………………………..8

گفتاراول : مفهوم جنگ………………………………………………………………………………………………………….9

بنداول : جنگ ازدیدگاه­قرآن واسلام………………………………………………………………………………………….9

بنددوم : جنگ ازدیدگاه­حقوق بین­الملل……………………………………………………………………………………11

بندسوم : آثارجنگ………………………………………………………………………………………………………………13

الف: آثارجنگ­نسبت­به­کشورهای­ثالث………………………………………………………………………………………14

ب: آثارجنگ­نسبت­به­کشورهای­متخاصم……………………………………………………………………………………14

ج: آثارجنگ­نسبت به­افرادعادی­(غیرنظامیان)دشمن………………………………………………………………………15

گفتاردوم : مفهوم کودک……………………………………………………………………………………………………….16

بنداول : کودک دراسلام……………………………………………………………………………………………………….16

بنددوم : کودک ازدیدگاه قوانین داخلی ایران…………………………………………………………………………….16

بندسوم : کودک ازدیدگاه کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………..22

بندچهارم : کودک ازدیدگاه قوانین سایرکشورها…………………………………………………………………………23

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل دوم : حمایت ازکودکان­دراسنادوحقوق اسلامی…………………………………………………………………..27

گفتاراول : حمایت ازکودکان دراسلام………………………………………………………………………………………28

بنداول : حمایت ازکودکان بی­سرپرست……………………………………………………………………………………28

الف: کودکان­بی­سرپرست درآیات­وروایات………………………………………………………………………………..28

ب: شیوه رفتارمعصومین(ع)باکودکان بی­سرپرست………………………………………………………………………29

ج: سرپرستی­کودکان ازدیدگاه­فقها…………………………………………………………………………………………..30

بنددوم : حمایت­ازکودکان­درمعرض­خطرفقروآسیب­دیدگی……………………………………………………………31

بندسوم : حمایت­ویژه ازکودکان­هنگام جنگ……………………………………………………………………………..32

بندچهارم : حقوق­هویتی­کودک­درجامعه……………………………………………………………………………………32

بندپنجم : حق­حیات کودک­وجنین­درخانواده………………………………………………………………………………33

بندششم : ممنوعیت­خریدوفروش­کودک……………………………………………………………………………………34

گفتاردوم : اسلام وحمایت­ازکودکان­دردرگیری­های­مسلحانه…………………………………………………………..36

بنداول : حمایت­عام­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه……………………………………………………………………..38

الف: حمایت­ازکودکان­درمخاصمات­ازدیدگاه­قرآن­ومعصومین(ع)…………………………………………………….38

ب: احکام­فقهی­منع­شرکت­وکشتن­کودکان­وغیرنظامیان­درجنگ…………………………………………………………39

1ـ احکام­فقهی­منع­شرکت­اطفال(کودکان)درجنگ…………………………………………………………………………39

2ـ احکام­فقهی­منع­کشتارکودکان­درجنگ……………………………………………………………………………………40

3ـ احکام­بازدارنده­ازکشتن­اطفال(کودکان)تبعه­دشمن­درجنگ………………………………………………………….41

بنددوم : حمایت­خاص­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه………………………………………………………………….42

الف: ممنوعیت­تعرض­به­کودکان­درجنگ…………………………………………………………………………………….42

ب: ممنوعیت­سربازگیری­وشرکت­مستقیم­کودکان­درجنگ……………………………………………………………….43

ج: بازگشت­کودک­به­خانواده…………………………………………………………………………………………………..44

گفتارسوم : بررسی­وضعیت­وحمایت­ازکودکان­­درگیردرمخاصمات­مسلحانه­درکشورهای­اسلامی……………….45

بنداول : حمایت­ازکودکان­درکشورهای­اسلامی……………………………………………………………………………45

بنددوم : بررسی­وضعیت­کودکان­درکشورهای­اسلامی­وآثارتعارضات­مسلحانه­برآنان……………………………….47

الف: وضعیت­کودکان­وآثارجنگ­برآنان­درافغانستان……………………………………………………………………….47

ب: بررسی­وضعیت­کودکان­وتأثیرجنگ­برآنان­درعراق…………………………………………………………………….50

ج: بررسی­وضعیت­کودکان­وآثارجنگ­برآنان­درسایرکشورهای­اسلامی…………………………………………………53

مطلب مشابه :  بررسی آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت-پایان نامه ارشد حقوق

بندسوم : میثاق حقوق­کودک­دراسلام………………………………………………………………………………………..56

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….59

فصل سوم : مخاصمات­مسلحانه­وحقوق­کودک……………………………………………………………………………61

گفتاراول : حقوق­کودک­دراسنادبین­المللی………………………………………………………………………………….62

گفتاردوم : بررسی­اسنادویژه­کودکان…………………………………………………………………………………………63

بنداول : یونیسف………………………………………………………………………………………………………………..63

بنددوم : کنوانسیون­حقوق­کودک­وپروتکل­دوم­2000……………………………………………………………………..65

بندسوم : ازاجلاس­سران­جهان­1990تاآخرین­گزارش­جهانی2007…………………………………………………….66

بندچهارم : اسنادمنطقه­ای………………………………………………………………………………………………………68

گفتارسوم : حمایت­های­بین­المللی­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه……………………………………………………69

بنداول : حمایت­های­عام……………………………………………………………………………………………………….70

بنددوم : حمایت­های­خاص……………………………………………………………………………………………………71

الف: تخلیه­کودکان­وتأسیس­مناطق­ویژه­(پناهگاه)…………………………………………………………………………..71

ب: حمایت­ازسلامت­کودکان………………………………………………………………………………………………….72

ج: شناسایی­،تعیین­هویت­وبازگشت­به­خانواده………………………………………………………………………………74

د: آموزش­وپرورش­کودکان…………………………………………………………………………………………………….75

ه: حمایت ازکودکان­آواره­وبی­سرپرست…………………………………………………………………………………….76

و: ممنوعیت­مجازات­اعدام­برای­کودکان­ومادران­باردار…………………………………………………………………….77

گفتارچهارم : خشونت­های­انجام­شده­علیه­کودکان­درجنگ……………………………………………………………….78

بنداول : سربازگیری­کودکان…………………………………………………………………………………………………..78

بنددوم : تجاوزوخشونت­جنسی­علیه­دختران­وپسران……………………………………………………………………..79

بندسوم : حملات­سازماندهی­شده­وعمدی­به­کودکان­ومدارس…………………………………………………………..79

بندچهارم : بکارگیری­کودکان­درعملیات­های­انتحاری…………………………………………………………………….80

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….81

ارزیابی کلی………………………………………………………………………………………………………………………83

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..85

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..90

Abstract  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق

1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟

2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟

3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام