No category

پایان نامه ارشد درباره کاسپاز، ligand، Fas، میشود.۵-

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

زیادی از سلولهای دیگر بیان میشود. ۴- Fas Fas ligand یک پروتئینی سه زیر واحدی است که اگر بطور مکرر با آنتی ژن تحریک شود در سلول Tبیان می شود. ۵- Fas-fas ligand باعث فعال شدن کاسپاز ها شده و مسیر مرگ فعال میشود.۵- کاسپاز ۸ می تواند بطور مستقیم کاسپاز ۳ را فعال میکند. ۶- کاسپاز ۸ می تواند روی Bid اثر گذاشته و آن را هدایت به سمت

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد گروه کنترل

No Comments

Leave a Reply