No category

پایان نامه با موضوع بیش فعالی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

که در ۶ درصد کودکان گروه مورد اختلال بیش فعالی و نقص توجه داشتند. همچنین کودکان با وزن تولد خیلی کم احتمال بیشتری برای اضطراب عمومی داشته و علائم افسردگی بیشتری از خود نشان می دادند. محققان نتیجه گرفتند که کودکان با وزن تولد خیلی کم در خطر بیشتری برای علائم روانشناختی به ویژه اختلال بیش فعالی و نقص توجه هستند (۵۴).
نقد پژوهش:

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ۱:۱، متیلنی، ۲:۱، لیگاندهای

No Comments

Leave a Reply