No category

پایان نامه با موضوع (DISC-P)، انستیتو، ساده،، فوبیای

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

میشیگان به صورت تصادفی انتخاب شدند. از ۸۲۳ کودک، ۴۷۳ کودک کم وزن و ۳۵۰ کودک وزن نرمال داشتند. داده ها از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ جمع آوری شدند، یعنی زمانی که کودکان ۶ تا ۷ سال داشتند. از نسخه والدین مصاحبه تشخیصی سلامت ذهنی انستیتو ملی (DISC-P) برای استنباط اطلاعات در DSM-III-R برای تشخیص اختلالاتی چون فوبیای ساده، عصبانیت بیش از حد،

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی مناطق روستایی، رضایت از زندگی، ویژگی های اجتماعی، رضایت از زندگ

No Comments

Leave a Reply