No category

پایان نامه با کلید واژگان انعطاف پذیری

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

ونقل یونهای فلزی ویژه, آنیونها، و مولکولهای خنثی، و در مطالعه تکرار فعالیت کاتالیستی پروتئینهای فلز- آنزیم مورد استفاده قرار گیرند. ]۲۳،۲۴[
در این زمینه لیگاند های باز شیف بزرگ حلقه ای و بزرگ زنجیری مختلفی ساخته شده و نقش اتمهای دهنده گوناگون در نقاط مختلف لیگاند ,تعداد آنها و اندازه حلقه ,انعطاف پذیری و چگونگی اتصال به فلز،

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهغرری، تأمین، "

No Comments

Leave a Reply