No category

پایان نامه با کلید واژگان دینامیکی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

سیستمهای مدل از ویتامین B12 ,موقعیتهای فعال پروتئینهای هموگلوبین و میوگلوبین وکاتالیستهای هموژن زیستی جهت بررسی خواصی نظیر توانائی واکنشهای آنزیمی ,خصوصیات ترمودینامیکی وسینتیکی پیوند شدن با O2 و پتانسیل های ردوکس در فرایندهای کاهش الکتریکی اکسیژن مورد مطالعه قرار گرفته اند ]۴۲،۴۹[ . بازهای شیف قادرند تحت شرایط مختلف با فلز،

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد پیوند،، ......، برازندگی،، بعد،

No Comments

Leave a Reply