No category

پایان نامه با کلید واژگان کتون، آلدئید، (Co,Ni,Cu,Fe,Ru,Mn)، سنتزشده

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

اولین بار در اواخر دهه ۱۸۶۰ توسط پروفسور شیف به عنوان لیگاند جهت سنتز کمپلکسها استفاده شدند. اما روند رو به رشد این شاخه از دهه ۱۹۵۰ آغاز گردید. این بازها از واکنش تراکمی یک آلدئید یا کتون با یک آمین تشکیل می شوند ]۱۴[
ترکیبهای کمپلکس زیادی از کوئوردینه شدن فلزات M (Co,Ni,Cu,Fe,Ru,Mn) با بازهای شیف سنتزشده و به عنوان

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های ، بلغزاند، ندهند.، قبلاض

No Comments

Leave a Reply