No category

پایان نامه درمورد انتخاب طبیعی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷
دانلود پایان نامه

آغاز می‌گردد. الگوریتم‌های ژنتیک برای هدایت عملیات جستجو به طرف نقطه بهینه از تعدادی عملگر استفاده می‌کنند و در فرآیندی که به انتخاب طبیعی وابسته است، جمعیت موجود به تناسب برازندگی افراد آن برای نسل بعد انتخاب می‌شوند. سپس، جمعیت جدید جایگزین جمعیت پیشین می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد. معمولا جمعیت جدید برازندگی بیشتری دارد، این

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهشخص ثالث، بازپرداخت

No Comments

Leave a Reply