چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

. حکومت در لغت

حکومت در لغت به معنای فرمانروایی کردن ، فرمان دادن ، دولت ، دستگاه دولتی ، سیاستمداران ، حکمرانان ، هیئت حاکمه متشکل از مجموعه افرادی که متصدی اداره ی شئون مختلف کشور هستند ، داوری و …. آمده است[1] . ابن منظور می نویسد « أصل الحکومه رد الرجل عن الظلم »[2]  معنای اصلی حکومت باز داشتن فرد از ظلم و ستمگری است .

 

 

1-4-4-3. حکومت در اصطلاح

در اصطلاح فقهی نیز حکومت از معنای لغوی دور نشده است و به معنای فرمانروایی کردن و فرمان دادن و دادرسی و قضا به کار رفته است[3]. در برخی از کتاب های حقوقی آمده است که سه معنای مختلف از حکومت به ذهن تبادر می کند : 1- عمل حکومت و رهبری ، 2 – رژیم سیاسی ، 3 – ارگانهای حاکم در جامعه به ویژه  ارگانهایی که قوه اجرایی را اعمال می کنند ، مانند هیئت وزرا … در فرهنگ لالاند آمده است : حکومت یعنی مجموعه ی ارگانهایی که که به واسطه ی آنان ، حاکم به اعمال اقتدار بپردازد ، پس اختصاص این واژه به قوه ی مجریه یا تنها به کابینه ی وزرا نادرست است . به نوشته ی اسمن واژه ی حکومت به معنای اصلی و کلی نمایشگر اجرای اقتدار عمومی توسط حاکم است[4].

در اصطلاح حقوق اساسی و علوم سیاسی ، حکومت عبارت است از سازمانی دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی ، مانند قوه مقننه ، قضائیه و اجرائیه[5]. هدف این سازمان تعیین وظایف و حقوق افراد ، گروهها و سازمانهاست که با وضع مقررات و قوانین در رفع نیازها و تأمین منافع ، از بین بردن اصطکاکها و به طور کلی برآوردن مقتضای زندگی عمومی اتباع خود می کوشد . حکومت به این معنا برای هر جامعه ای ضرورت عقلی دارد و طبق گواهی اسناد و مدارک ، انسانهای نخستین نیز در اولین صبحدم زندگی اجتماعی خود به ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه پی برده و در صدد تشکیل سازمان حکومتی  متناسب  با  آن  عهد  برآمده اند .

 

[1] –  ر.ک. : المنجد فی اللغه و الاعلام، ماده ی حکم

[2] – ابن منظور، محمد، لسان العرب، بیروت، دار الفکر،ماده حکم.

[3]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۷۴ ش، ص 242.

[4] – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳ ش،ج 1، ص 315.

[5] – عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1 ، ص 94

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

  • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
  • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
  • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

  • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
  • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
  • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
  • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
  • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی