پژوهش – ترکیبهای آروماتیک معدنی مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری۹۱- قسمت ۳

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

B3LYP/6-311+G** HF/6-31+G* -۹٫۷ -۱۱٫۵ r=1.0-31.9 Borazine B3LYP/6-311+G** HF/6-311+G** -۱٫۳ -۱٫۹ r=-6.7 ۱-۴-۲ناهمسانگردی تاثیر پذیری مغناطیسی[۷]:ناهمسانگردی تاثیر پذیری مغناطیسی (۳۳)به صورت زیر تعریف می شود:(۱-۱)در این رابطه […]

پژوهش – ترکیبهای آروماتیک معدنی مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری۹۱- قسمت ۲

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

ابقا ساختار برای مثال بنزنجانشینی الکترون دوستی برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید. طیف سنجی:UVIR/Ramanفوتوالکترون انرژی بالاتقارن بالاانرژیهای اتصال زدایی […]