بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی ، آموزشی، فیزیکی و روانی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان میناب- قسمت ۲

آوریل 8, 2021 مدیر سایت 0

۲-۱۴- تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………….. ۳۶۲-۱۵تعریف ارزشیابی توصیفی……………………………………………………………………………………………۳۶۲-۱۶ تاریخچه ارزشیابی توصیفی……………………………………………………………………………………. ۳۷۲-۱۶-۱ ویژگی های ارزشیابی کیفی توصیفی…………………………………………………………. ۳۷۲-۱۷- آزمون های عملکردی ………………………………………………………………………………………….۴۸۲ -۱۷-۱ تعریف آزمون […]

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه¬گذاری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران- قسمت ۱۱

آوریل 8, 2021 مدیر سایت 0

۱     جدول بالا ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می­دهد. تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده در پژوهش به منظور […]

تفسیر هایدگر از تلقی افلاطون درباره حقیقت- قسمت ۲

آوریل 8, 2021 مدیر سایت 0

۳-۳-۱- رابطه دوکسا با حقیقت…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳۳-۳-۲- امکان باور نادرست و رابطه آن با حقیقت………………………………………………………………………………………۸۵نتیجه ۹۱منابع و مأخذ ۹۳ب بخش اولحقیقت در آثار هایدگر۱-۱- حقیقت در […]

اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن شهر تهران- قسمت 6

آوریل 8, 2021 مدیر سایت 0

بحث و گفتگو[52]خودابرازیارتباط شفاف [53]7-2 صفات درونی افراد شادکام1) از عزت نفس و احترام به نفس بالایی برخوردارند و خودشان را دوست دارند.2) احساس کنترل شخصی […]