مقاله علمی با منبع : طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

 ۲۴ ۲۶ ۲۷ ۲۷ ۲۸۳۳ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۴۰ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۲ ۴۳ ۴۶ ۴۶ ۴۷ ۴۷ ۴۹ ۵۰ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۰ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶شکل۴-۱۳: تعیین هزینه‌های ساخت تیکنر ۶۸فهرست جداول ۲۴ ۳۴ ۳۵ ۳۶

طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیکگروه مهندسی معدنگرایش فرآوری مواد معدنیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی معدنموضوع:طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از […]