نوامبر 30, 2020

اختلالات روانی

1 min read

C17H21NO4 ۴٫۵ hours جدول ۱-۳ مشخصات داروی اسکاپولامین۱-۱۱- پروپرانولولپروپرانولول نمونه اصلی آنتاگونیستهای فارماکولوژیک رقابتی غیراختصاصی لیپوفیل برای گیرندههای بتا است...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.