پژوهش دانشگاهی – اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

C17H21NO4 ۴٫۵ hours جدول ۱-۳ مشخصات داروی اسکاپولامین۱-۱۱- پروپرانولول[۴۱]پروپرانولول نمونه اصلی آنتاگونیستهای فارماکولوژیک رقابتی غیراختصاصی لیپوفیل برای گیرندههای بتا است (Black et al., 1964). پروپرانولول […]