پژوهش – تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

۳-۹-۵- تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸۳-۱۰- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۶۳۴-۳- آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………….۶۴۴-۴- […]