پژوهش دانشگاهی – اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

C17H21NO4 ۴٫۵ hours جدول ۱-۳ مشخصات داروی اسکاپولامین۱-۱۱- پروپرانولول[۴۱]پروپرانولول نمونه اصلی آنتاگونیستهای فارماکولوژیک رقابتی غیراختصاصی لیپوفیل برای گیرندههای بتا است (Black et al., 1964). پروپرانولول […]

دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان ( قطع مصرف …

اکتبر 16, 2020 مدیر سایت 0

– بشارت، محمد علی. پورحسین، رضا. میرزایی محمود.(۱۳۸۰). نقش متغیرهای خانوادگی در پدیدایی اختلال کاربرد مصرف مواد. فصلنامه اندیشه و رفتار.۷(۳)،۵۶-۴۲٫– بندلر، ریچارد. گریندلر، جان. […]