دسترسی به منابع مقالات : شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری (مطالعه موردی …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

(عوامل رفتاری و ساختاری و زمینه ای توانمندسازی متغیر مستقل و مشتری مداری متغیر وابسته می باشد).کلمات کلیدی: توانمند سازی- کارکنان- مشتری مداری- عوامل رفتاری- عوامل […]

مقاله دانشگاهی – مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

منابع ۷۹چکیده انگلیسیفهرست جدولهاعنوان صفحهجدول ۱٫۲٫ اثر اندازه مولکولی بر فیلتراسیون مولکولهای مختلف ۱۶جدول ۱٫۳٫ ویژگی‌های آزمودنیها ۳۶جدول ۲٫۳٫ برنامههای تمرینی ۳۸جدول ۱٫۴٫ توصیف ویژگی‌های […]