پژوهش دانشگاهی – طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها با در نظر گرفتن …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

فیزیک: حل معادلات غیر خطی برای انطباق سطوح پتانسیل ملکولیتجارت: جستجو برای قوانین پیشگویی کننده سود شرکتهادر ادامه پس از آشنایی با مفاهیم اولیه الگوریتم […]

تحقیق دانشگاهی – شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری (مطالعه …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

۱- آیا عوامل ساختاری توانمندسازی کارکنان بر میزان مشتری مداری در پرسنل صف مدیریت شعب منطقه مرکزی بانک سپه شهر تهران مؤثراست؟۲- آیا عوامل رفتاری […]