دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان ( قطع مصرف …

اکتبر 16, 2020 مدیر سایت 0

– بشارت، محمد علی. پورحسین، رضا. میرزایی محمود.(۱۳۸۰). نقش متغیرهای خانوادگی در پدیدایی اختلال کاربرد مصرف مواد. فصلنامه اندیشه و رفتار.۷(۳)،۵۶-۴۲٫– بندلر، ریچارد. گریندلر، جان. […]

پژوهش – شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

اقداماتی که در جهت توانمندسازی کارکنان انجام می‌گیرد.رفتارفعّال بودنمتمرکزنوآوریانعطاف‌پذیرینمودار ۲-۴ مدل توانمندسازی توماس و ولتهوس(منبع ؛ توماس و ولتهوس ، ۱۹۹۰)۲-۷-۷ مدل کانگر و کانانگو […]

پژوهش – شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

اقداماتی که در جهت توانمندسازی کارکنان انجام می‌گیرد.رفتارفعّال بودنمتمرکزنوآوریانعطاف‌پذیرینمودار ۲-۴ مدل توانمندسازی توماس و ولتهوس(منبع ؛ توماس و ولتهوس ، ۱۹۹۰)۲-۷-۷ مدل کانگر و کانانگو […]

مقاله دانشگاهی – شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

شایستگیمعناداربودنپیامدهای رفتاریکارآییخلّاقیتنمودار ۲-۳: مدل توانمندسازی اسپرتیزر؛ منبع (اسپرتیزر، ۱۹۹۵)۲-۷-۳ مدل توانمندسازی آولیوآولیو و همکارانش (۲۰۰۴) پژوهشی درخصوص نقش واسطه‌ای توانمندسازی روانشناختی بین رهبری و تعهّد […]