دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان ( قطع مصرف …

اکتبر 16, 2020 مدیر سایت 0

– بشارت، محمد علی. پورحسین، رضا. میرزایی محمود.(۱۳۸۰). نقش متغیرهای خانوادگی در پدیدایی اختلال کاربرد مصرف مواد. فصلنامه اندیشه و رفتار.۷(۳)،۵۶-۴۲٫– بندلر، ریچارد. گریندلر، جان. […]