پژوهش – اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

بین گروههای اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل………………………………………………………… ۵۸نمودار ۴-۱۵) مقایسه میانگین مدت زمان تأخیر در ورود به هر بازو بر حسب ثانیه موشهای صحرایی نر در […]

جستجوی مقالات فارسی – ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

زمان قابل توجهی در انجام فعالیتهای مرتبط با اینترنت (مثل کتابهای اینترنتی، امتحان مرورگرهای جدید شبکه وسیع جهانی، تحقیق در فروشندگان اینترنتی وغیره) صرف می […]