پژوهش – اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر آستانه تشنج و عملکرد شناختی در …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

بین گروههای اتوسوکسیماید، ساخارین و کنترل………………………………………………………… ۵۸نمودار ۴-۱۵) مقایسه میانگین مدت زمان تأخیر در ورود به هر بازو بر حسب ثانیه موشهای صحرایی نر در […]