مقاله دانشگاهی – شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری …

اکتبر 12, 2020 مدیر سایت 0

شایستگیمعناداربودنپیامدهای رفتاریکارآییخلّاقیتنمودار ۲-۳: مدل توانمندسازی اسپرتیزر؛ منبع (اسپرتیزر، ۱۹۹۵)۲-۷-۳ مدل توانمندسازی آولیوآولیو و همکارانش (۲۰۰۴) پژوهشی درخصوص نقش واسطه‌ای توانمندسازی روانشناختی بین رهبری و تعهّد […]